طلبکارهمیشگی!

Jahan e-Sanat - - News -

هومنجعفری-جالباستکهصداوسیما چنان از رییسجمهور طلبکار است که اعالم میکنددرخبریکهزیرنویسشد،کلمهدعوت به اشتباهی احضار زیرنویس شد و سایتهای طرفدار دولت به صداوسیما حمله کردند! در هر جای دنیا، خبرنگار یا مسوول شبکهای را که نتواند یک نطق زنده را درست منتقل کند یا بیرون میکنند یا چنان در سلسله مراتب شغلی پایین میرود که دیگر باال آمدنش ناممکنباشد.شمایکعذرخواهیهمنمیکنیدکههیچ،طلبکار هم هستید که چرا با وجود اینکه ما اشتباه کردهایم شما دارید اشتباه ما را گوشزد میکنید؟

احتماال هر کس//ی رییس صداوسیما میشود بیست واحد اجباری »چگونه همیشه و همه وقت از همه طلبکار باشیم« را پاس میکند بعد مسوولیت میگیرد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.