نامزدهای جوایز فیلم اتحادیه اروپا معرفی شدند

Jahan e-Sanat - - News -

در جریان جش//نواره فیلم کارلوویواری، 10 فیلم به عنوان نامزدهای جوایز فیلم لوکس پارلمان اروپا معرفی شدند.

به گزارش اسکرین با حضور نایب رییس کمیسیون فرهنگی و آموزش پارلمان اروپا در جریان برگزاری پنجاهودومین جشنواره فیلم کارلوویواری، نامزدهای جایزه سینمایی »لوکس« اعالم شدند.

»آخرین خانواده« به کارگردانی »ژان ماتوزینسکی« )لهستان(، »شکوه« ساخته »کریستینا گروزاوا« و »پیتر والشانوف« )بلژیک، یونان(، »وس//ترن« از »والسکا گریس//بچ« )آلمان، بلغارستان، اتریش(، »پادش//اه بلژیکیها« به کارگردانی »پیتر براس//نس« و »جس//یکا وودورث« )بلژیک، هلند، بلغارس//تان(، »تامبرا« از »جوناس کارپینانو« )ایتالیا، برزیل، فرانسه، آلمان، سوئد(، »تپش در دقیقه« ساخته »رابن کامپیلو« )فرانسه(، »قلب سنگی« به کارگردانی »گوماندور آرنار گوماندسون« )ایسلند(، »خون سامی« به کارگردانی »آماندا کرنل« )سوئد، دانمارک، نروژ(، »تابستان «1993 از »کارال س//یمون« )اس//پانیا( و »روی دیگر امید« به کارگردانی »آکی کوریسماکی« )فنالند(، 10 فیلمی هستند که امسال برای تصاحب جایزه لوکس پارلمان اروپا رقابت میکنند که برنده آن روز 15 نوامبر در استراسبورگ فرانسه اعالم میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.