صداي مجلس هم درآمد؛ كسبوكاري به نام »كودكفروشي« در ايران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

يك نماينده مجلس شوراي اسالمي ديروز با اعالم اينكه فروش كودكان در مناطق حاشيهاي تهران به »رويهاي عادي« تبديل شده، اين پديده را »جنايتي سازمانيافته« دانست و بر لزوم پيگيري و حل آن تاكيد كرد.

طيبه سياوشيشاهعنايتي، نماينده تهران در مجلس ش//وراي اسالمي ديروز در گفت و گو با خانهملتگفت:دربرخيازمناطقحاشيهايشهر تهران، توسعه خيابانها، زيباسازي ...و در اولويت اس//ت اما به جهت پاكسازي از معضالتي چون اعتياد، سوءاستفاده از كودكان و كودكفروشي در اولويت قرار نگرفته است.

وي زن//ان معت//اد را مته//م اصل//ي پدي//ده كودكفروشي دانست و افزود: براساس بازديدهاي صورتگرفته اين زنان معتاد و خودفروش بوده و نوزادي را كه به دنيا ميآورند، به راحتي در معرض فروش قرار ميدهند.

اين نماينده مجلس با بيان اينكه اين نوزادان نه از وضعيت جس//مي سالمي برخوردارند و نه هويت درستي دارند، گفت از تعداد اين كودكان بيهويت آمار دقيقي در دس//ت نيست اما قطعا روزانه به تعدادشان افزوده ميشود كه يا در معرض فروش قرار ميگيرند يا از آنها در كارهاي مختلف استفاده ميشود.

وي عدم اطالعرساني و پنهانكردن موضوعاتي چون وضعيت زندگي زنان معتاد و كودكفروشي را مس//بب »تشديد آسيبها« دانست و بر لزوم برگزاري اجالسي براي طرح اين موضوع و يافتن راهكاري شفاف براي آن تاكيد كرد.

طيبه سياوشيشاهعنايتي شهرداري تهران، سازمانبهزيستيوكميتهامدادرامسوولپيگيري اين معض//ل اجتماعي معرفي و در عين حال از خألهاي قانوني در اينباره انتقاد كرد.

به گفت//ه برخي مس//ووالن كش//ور، پديده »كودكفروش//ي« در ايران از چند س//ال پيش گسترش يافته است كه بيشترشان هم فرزندان زنان كارتنخواب و معتاد هستند.

چند ماه قبل س//ه نماينده مجلس در مورد »گسترش پديده خريد و فروش كودكان در ايران« هش//دار دادند و خواس//تار افزايش مجازاتهاي قضايي در اين زمينه شدند.

محمدعلي پورمختار، محمد كاظمي و يحيي كماليپور، سه نماينده مجلس در ارديبهشتماه گذشته در مصاحبه با خبرگزاري خانه ملت، خريد و فروش كودكان را عملي »مجرمانه« و »خالف شرع« دانستند و خواستار تشديد مجازاتهاي بازدارنده در اين مورد شدند.

پيش//تر بهمن طاهرخاني، عضو كميسيون قضاييوحقوقيمجلسنيزدربهمنسالگذشته گفته بود »كودكفروشي« در ايران به »تجارت« تبديل شده است.

بر اس//اس گزارش برخي از رسانهها در ايران، »نوزادفروشي« نيز به يك پديده اجتماعي تبديل ش//ده اس//ت و برخي خانوادهها در ازاي دريافت ميليونه//ا تومان، ن//وزاد يا نوزادان خ//ود را به متقاضيان واگذار ميكنند.

تيرماه س//ال گذشته شهيندخت موالوردي، معاون رييسجمهور ايران در امور زنان و خانواده گفته بود آمار نوزادان فروختهشده در شكم مادر زياد است و فقر، يكي از مهمترين عوامل گسترش اين پديده اجتماعي در ايران محسوب ميشود.

او از فق//ر اقتص//ادي، فقر فرهنگ//ي، اعتياد، كارتنخوابي و ازدواج كودكان بهعنوان مهمترين عوامل »نوزادفروشي« در ايران نام برده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.