گرفتاربحرانسیاسی G20

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

فاطمه رحيمی- هامبورگ در روزهاي هفتم و هش//تم ژوئيه ميزبان س//ران كش//ورهاي عضو G20 خواهد ب//ود. در اجالس G20 موضوعهايي چون تجارت، هزينههاي دفاعي، پناهجويان و مبارزه با تروريسم و مهمتر از آن تعهد كشورهاي صنعتي جهان به توافق اقليمي پاريس به بحث گذاش//ته ميش//وند. اين اجالس متش//كل از هش//ت كش//ور صنعتي 8) اقتصاد بزرگ جهان( و 11 كش//ور دارنده اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.