واكنشسنجيپيونگیانگ

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - S.Harsani.k@gmail.com

ب//دون ترديد عدم برخ//ورد موثر و جدي جامعه بينالملل بابت متوقف كردن برنامههاي نظامي مقامات پيونگيانگ، علت اصلي تكرار اين رفتارهاست.

نظ//ر به اينكه اي//ن آزمايش جديد در روز جش//ن اس//تقالل آمريكا انجام شده، به نظر ميرس//د اهداف مقامات پيونگيانگ تغيير كرده و ابعاد تازهتري به خود گرفته است. اين هدف جديد همانگونه كه از مواضع اعالمي و اعمالي كيم جونگ اون پيداست، به منظور مهار تحركات ايذايي رهبران جديد كاخ سفيد كه صبر استراتژيكش//ان در قبال رفتارهاي مقامات پيونگيانگ لبريز شده است،تعقيب ميش//ود. مزيد بر آن رهب//ران پيونگيانگ تالش دارند در سايه موازنه وحشت، مقامات واش//نگتن را از توان بازدارندگ//ي خود آگاه كنن//د. بدون ترديد تغيير ش//يفت در اهداف برنامههاي موشكي مقامات پيونگيانگ يك تغيير اساسي و بالقوه در چالش نظامي ميان آمريكا و پيونگيانگ محس//وب ميش//ود و ميتواند حامل اين پيام براي ترامپ و كابينه جنگطلبش باش//د كه پيونگيانگ هم مثل واش//نگتن ميتواند داراي توانايي وارد كردن ضربه اول در صورت بروز جنگ در شبهجزيره باش//د. بزرگترين نشانه براي اثبات اين ادعا توان راهبردي برنامههاي موشكي كرهشمالي اس//ت ك//ه ميتوانن//د ش//هرهاي نيويورك، واشنگتن و حتي ايالت آالسكا را مورد هدف ق//رار دهند. اين اع//الم مواضع تهاجمي كيم جونگ اون به معناي آن اس//ت كه در صورت بروز هرگونه تح//ركات ايذايي مانند تنگتر ش//دن دايره تحريمها، عزيم//ت رزمناوهاي آمريكايي در آبهاي ش//بهجزيره يا استقرار سامانه دفاعموش//كي تاد در كرهجنوبي اين شهرها و پايتختهاي مهم در آسياي خاوري يا هر نقطهاي در جهان ميتوانند در تيررس حمالت موش//كي كره شمالي قرار گيرند. به ه//ر روي آنچه از پش//ت اه//داف برنامههاي موشكي كرهشمالي خود را نشان ميدهد، به واكنشسنجي واشنگتن برميگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.