كاهش شانس زنان در بازار كار

افزایش 11/1 درصدي شاغالن مرد از 84 تا 49؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ب//ا افزايش 11/1 درصدي ش//اغالن مرد در سال49 نسبت به سال48، تعداد شاغالن زن با كاهش 12/6 درصدي مواجه بوده؛ به اين ترتيب ميتوان گفت با پديده مردانه شدن اشتغال و زنانه شدن بيكاري مواجه هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.