افزایش امید به تداوم برجام

قرارداد توتال،دهن کجی اروپایی ها به سیاست های آمریکا؛

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه سیاس/ی- هفته ج//اری بود که شرکت نفتی توتال فرانس//ه قراردادی برای س//رمایهگذاری در ایران منعقد کرد که این سرمایهگذاریها میتواند شرکتهای اروپایی را از تردید برای ورود به کشورمان برحذر کند و حتی میتواند سیاست آمریکا را نسبت به ایران تغییر دهد چراکه اگر به سیاس//تهای تنشآفری//ن و لفاظیهای خ//ود ادامه دهد باعث ایجاد ش//کاف عمیقتر می//ان خود و متحدان اروپاییاش میش//ود. قرارداد توتال منجر به این میشود تا در آینده قراردادهای جدیدی با ایران منعقد شود اما اگر ترامپ در اجرای توافق هستهای نسخه جدید دیگری بپیچ//د و تحریمهای جدی//دی علیه ایران وضع کند میتواند ش//رایط سرمایهگذاری را برای س//ایر کش//ورها و حتی توتال سخت و شرکتهای بینالمللی را از سرمایهگذاری در ایران مأیوس کند.

اما بعید ب//ه نظر میرس//د ترامپ توافق هس//تهای با ای//ران را برهم بزن//د چراکه از ط//رف دیگر روحانی مایل اس//ت کش//ور را ب//ه روی س//رمایه خارجی باز کن//د. پس از برجام، محدودیتها و تحریمها علیه ایران تا حدودی رفع ش//د و مانعی برای شرکتهای اروپایی و دیگر شرکتهای چندملیتی درباره هم//کاری و س//رمایهگذاری در ایران وجود ن//دارد. همچنین ایران نیز دارای بزرگترین ذخی//ره گاز طبیع//ی جهان اس//ت پس اگر ترامپ به بازنگری در توافق هس//تهای ایران بپ//ردازد از طرفی باید روس//یه و چین را که در حال توس//عه میادین گازی ایران در کنار توتال و همچنین شرکتهای محلی هستند، متقاعد کند و از طرف دیگر توجیه عاقالنهای ب//رای متحدان اروپاییاش که با در باز تهران مواجه شدهاند داش//ته باشد. اما آمریکا باید بداند که نه تنها نقض برجام قانونی نیس//ت بلکه تهدید و ترس//اندن شرکتهای اروپایی برای سرمایهگذاری در ایران میتواند بیش از همیشه مواضعش را به خطر بیندازد.

یوس//ف موالیی، اس//تاد حقوق بینالملل دانشگاه در گفتوگو با »جهان صنعت« درب//اره پیشبین//ی رفت//ار سیاستهای احتمالی آمریکا در قب//ال امض//ای دوباره برجام ب//ا توجه به احتمال برقراری تحریمهای جدید س//نای آمریکا گفت: »سیاستهای آمریکا را نمیتوان پیشبینی کرد و ما علمی نداریم که پیشاپیش رفتار سیاستمداران یا دولتها را درباره مسایل آت//ی آن پیشبینی کنی//م و بگوییم که آنها چگونه درباره موضوعی تصمیم خواهند گرفت، ب//ه ویژه درباره دولت مردی مانند ترامپ که رفتارها و حرکات ناشناخته و غیرعادی دارد. سیاس//تهای آمریکا در چارچوب نگاه ملی خودش//ان اتخاذ میشود و هر اتفاقی در این مسیر ممکن است رخ دهد.«

وی اف//زود:» اگ//ر الیح//ه پیش//نهادی تحریمه//ای جدید از حالت تعلیق دربیاید و مصوب ش//ود، نقض برجام به صورت آشکار ص//ورت گرفته اس//ت. این رفت//ار آمریکا در رابطه با کشورهایی که امضایکننده یا طرفدار برجام هستند یعنی کشورهای ،5+1 موجب میشود که حقوق آنها هم نقض شود چرا که برجام سندی است که با توافق دستهجمعی کشورها حاصل شده و حاال اگر یکی از افراد یا کشورهایی که عضو این توافقنامه هستند میخواهند به تعهداتشان عمل نکنند این فقط نقض برجام در رابطه با ایران نیس//ت و حقوق کشورهای ،5+1 اتحادیه اروپا و حتی قطعنامههای ش//ورای امنیت سازمان ملل را هم نقض میکند.«

وی درباره رفتار ایران در قبال آمریکا گفت: »باید به گونهای بر روی این وضعیت کار کنیم که آمریکا بتواند هزینههای رفتار خود با ایران را بپردازد و این طور نباشد که آمریکاییها فکر کنند این رفتارها برای آنها هزینه ندارد. سوال مهم این است که ایران چگونه باید این کار را انجام دهد، ما باید بیش از این همکاریهای خودمان را با اعضای دیگر کشورهای 5+1 به جز آمریکا به حداکثر برسانیم تا آنها بیشتر در کنار ایران باشند چرا که آنها هم به لحاظ حقوقی و اقتصادی نسبت به تعهدات آمریکا به برجام ذی نفع هستند. ایران باید مناسبات دیپلماتیک، فعالیت و همکاری اقتصادی خود را تا جایی که امکان دارد گسترش دهد؛ مانند کاری که ایران با توتال انجام داد.

ایران باید زمینه اینگونه فعالیتها را بیشتر فراهم کند تا اروپاییها بیشتر به ایران بیایند و آن وقت است که آمریکاییها متوجه میشوند که کش//ورهای دیگر در مس//یر مخالف آنها حرکت میکنند و آنها بیشتر منزوی میشوند. بنابراین هزینه سنگینی برای اقتصاد آمریکا شکل میگیرد و این حالت بازدارندگی برای آمریکاییها ایجاد میشود که آنها بیگدار به آب نزنند و بدون محاس//به ش//رایط را برای خودشان و ایران بدتر نکنند.«

وی درباره اینکه آیا تحریمها و نقض برجام میتواند قرارداد توتال را برهم بزند، پاسخ داد: »توتال هم با آگاهی از اینکه ممکن این اتفاق بیفتد وارد میدان ش//ده است و باید اینگونه مباح//ث فوری به لح//اظ حقوقی جوری در قرارداد نوشته شود که قابل پیشبینی باشد و این امر نتواند به ما خسارات وارد کند چراکه به هر حال امضا شدن یا نشدن آن یک مساله قابل پیشبینی است که میتوان در قرارداد در نظر گرفته شود.«

تا زم//ان بازنگری سیاس//تهای آمریکا نس//بت به برجام زمان زی//ادی باقی نمانده اس//ت و مس//ووالن ایرانی نگران رفتارهای غیرقابل پیشبینی ترام//پ در زمینه تایید مجدد برجام هس//تند. با این حال دو اتفاقی که طی هفتههای گذش//ته رخ داده است تا ح//دودی نگرانی ایران را از موضعگیریهای احتمالی سیاس//ی آمریکا کاهش میدهد. از یک طرف سنای آمریکا طرح تحریمها علیه ایران و روسیه را در حالت تعلیق نگه داشته و حاال کنگره به دنبال این است که وضعیت روانی ترامپ را مورد بررس//ی ق//رار دهد. از طرف دیگر حضور شرکت توتال دهنکجی بزرگ فرانسویها به آمریکاییها بوده و نشان داد که طرفه//ای اروپایی چندان به دنبال پیروی از سیاس//تهای ض//د ایرانی آمریکا نیس//تند. با وجود آنکه به گفته کارشناسان، رفتار رییسجمه//ور آمریکا قابل پیشبینی نیس//ت اما ای//ن وضعی//ت آمریکاهاییها را زیر فش//ار بینالمللی قرار میدهد تا هنگام بازنگری سیاس//تهای خود نسبت به برجام دوباره این توافقنامه مش//ترک بینالمللی را امضا کنند و بر تداوم اجرای آن صحهگذارند. با این حال باید منتظر ماند و رفتارهای ضد و نقیض رییسجمهور آمریکا را در قبال این موضوع دید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.