برخیآقایانتالشمیکنندآمارواقعیقاچاقکاال رااعالمنکنند

گالیه دادستان کل کشور از ناکارآمدی ستادهای مبارزه با مواد مخدر:

Jahan e-Sanat - - NEWS -

دادستانکلکشورباابرازنگرانیازآماررسمیستادمبارزهباقاچاقکاالوارز،گفت: برخیآقایانتالشمیکنندآمارقاچاقکاالراآنطورکههستاعالمنکنند.نزدیکبه 18 هزارمیلیاردتومانکاالیقاچاقکشفشدهداریمامااینکهچقدرکشفنمیشود رانمیدانیم.منتظریدرگردهماییروسایفرماندهیپلیسآگاهیاستانهایسراسر کشوربرلزومآموزشنیروهاتاکیدکردوگفت:دردستگاهقضاییمیبینیمفردیبا لیسانس حقوق آمده و دوره کارآموزی را طی کرده اما وقتی پشت میز نشسته صفر کیلومتراستودرعملبایدتجربهبهدستآورد.ویبازجوییوتحقیقراکارپراهمیتی برشمردواظهارکرد:اگرچنانچهکاریکهبایدشماوزیرمجموعهتانکاریکنیددر موازین شرعی و قانونی نباشد اولین آسیب به شما میرسد حتی قبل از اینکه مجرم نتیجه عمل خود را ببیند، من و شما را آلوده میکند و اگر خدای نکرده در برخورد، ما از حد و مرز موجود تجاوز کنیم چگونه میتوانیم جواب وجدان خود را بدهیم؟ اگر برخورد ما حیثیت کسی را از بین ببرد چگونه پاسخ خواهیم داد؟

دادستان کل کشور اضافه کرد: ما وظیفه داریم جامعه را از جرم و مجرم پاک کنیم. اگر موازین را رعایت نکنیم و با فردی که استحقاق برخورد دارد برخورد رها شود یعنی شتر دیدی ندیدی شود و اگر فرد بیگناه در اثر تحقیقات و بازجویی ما به دست مجازات سپرده شود، خطرناک و برای ما کشنده است. هر دو طرف قضیه مهمهستند.اگربهسنگینیبارخودتوجهنکنیمممکناستاینبیماریماراگرفتار کند.اینمقامعالیقضاییادامهداد:چندیپیشرییسدادگستریتهرانگزارشی راجعبهافرادگرفتارمیداد.منسابقهآنفردراپرسیدم.چندسالسابقهکارقضایی داشت. ای کاش این مشکل گریبانگیر کسی شود که سال اول کار است اما کسانی که02 سالسابقهکارقضاییدارنددچاربعضیمسایلمیشوند.دادستانکلکشور تاکیدکرد:تصورنکنید02 سالسالمتداشتیمدیگرخطریمتوجهمانیست.اگر معتقد باشیم خطر هر لحظه وجود ندارد و کنترلها را رها کنیم به وادی خطرناکی خواهیم افتاد.وی بر لزوم همافزایی نیروی انتظامی، وزارت اطالعات و سپاه پاسداران تاکید کرد و افزود: نتیجه همدلی میان این نیروها این است که در منطقه ناامن، ما کشور امن داریم. چند وقت پیش شاهد یک حرکت تروریستی بودیم و یک دریچه کوچکبازشدوتعدادیتروریستراهپیداکردند.شایداینعنایتخداوتلنگریبود تاهوشیارباشیموبررسیکنیمچراچنیناتفاقیافتادوتعدادیتروریستتوانستند وارد این عرصه شوند. اگر ما به وظیفه خود عمل نکنیم و بین ما هماهنگی نباشد آسیبمیبینیم.اینوضعیتکهدرعراقوسوریهشاهدهستیممیتوانستدرکشور ما هم باشد که خواست دشمن نیز این بود اما تالش نیرویهای نظامی، انتظامی و امنیتی مانع این شد. دادستان کل کشور یادآور شد: انتظار ما در دستگاه قضایی این است در چند نکته همافزایی بین قوه و نیروی انتظامی افزایش یابد. در بحث برخورد باکاالیقاچاقستادیاستکهبرخیآقایانتالشمیکنندآمارقاچاقکاالراآنطور کههستاعالمنکنند.آماررسمیستادمبارزهباقاچاقکاالواقعانگرانکنندهاست. نزدیک به 18 هزار میلیارد تومان کاالی قاچاق کشف شده داریم اما اینکه چقدر کشفنمیشودرانمیدانیم.آمادگیداریمدردادستانیکلومعاونتمربوطکهتازه تاسیساستبهمبارزهباقاچاقکاالکمککنیم.ویبزرگترینعلتعدمموفقیت در برخور با قاچاق را عدم وجود اراده جدی و عزم جزم برای برخورد با قاچاق عنوان کرد و گفت: البته نارسایی دیگری مانند کثرت گمرکات و کمبودها هم است. اینجا عرض میکنم تکلیف قانونی ماست که همافزایی را بیشتر کنیم. ما از این ستاد کاال وارزمعجزهندیدیمبلکهشاهدناکارآمدیهستیم.منتظریبرلزومتوجهبهمبارزهبا مواد مخدر تاکید کرد و گفت: اینجا امامزادهای به نام ستاد مبارزه با مواد مخدر داریم کهآنهمامامزادهبیمعجزهایاست.نمیخواهمبگویمکارنمیکنندکهبیانصافی است اما ستادی که رییسجمهور عضو است و اعضای تاثیرگذاری در آن وجود دارد، آن وقت این همه مشکل داریم نشان میدهد یک جای کار مشکل دارد. این نان قرض دادن برای کشور سالمت نمیآورد. باید بیشتر از این راجع به قاچاق کاال و ارز وموادمخدرتالشکنیم. جوابیهستادمبارزهباقاچاقبهاظهاراتدادستان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با انتشار جوابیهای نسبت به اظهارات دادستان کل کشور، دستاوردهای این ستاد را در کاهش حجم قاچاق در سه سال اخیر یادآور شد.در این جوابیه آمده است: اگر کاهش 50 درصدی حجم قاچاق ظرف سه سال کارآمد نیست پس چیست!؟ آیا افزایش کشفیات نشانه ناکارآمدی است!؟ آیا توفیقات متعدد دستگاههای عضو ستاد که در گزارشات ارسالی به قوه قضاییه آمده و ظاهرا جنابعالی فرصت مطالعه آن نداشتهاید ناکارآمدی است!؟ در ادامه این جوابیه تاکیده شده است: »اتهام ناکارآمدی به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و بیاطالعی دادستان از فعالیتها و اقدامات سالهای اخیر مصداق بارز»والتقف ما لیس لک به علم« اس//ت که بر واعظان، عمل به آن واجبتر! آمار اعالم شده توسط آن جناب مخدوش و نشان از بیتوجهی آن مقام به گزارشهای متعدد این ستاد به قوهقضاییه است.« ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کرده است: کاش دادستان محترم قبل از اظهارنظر و ایراد سخن درباره موضوعی که اطالع ندارند حداقل از نمایندگی قوه قضاییه در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از وضعیت مبارزه با قاچاق استفسار میکردند تا در قض اوت به اشتباه نیفتند که اشتباه دادستان، بسی خطرناک است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.