اختالف در تعیین مرزهای کاهش تنش

Jahan e-Sanat - - NEWS - روابط خارجی

دور پنجم مذاکرات سوری آستانه در پایتخت قزاقستان برگزار ش//د. موضوع اصلی مذاک//رات تعیین مرزهای چهار محدوده کاهش تنش یا امن اعالم شده است. در همین حال، برخی رسانهها از اختالف بین طرفهای مذاکرهکننده درباره دو محدوده از چهار منطقه کاهش تنش اعالم ش//ده شامل ادلب و محدوده جنوبی خبر دادهاند. ش//رکتکنندگان این نشست همچنین تامین حمایتهای بشردوستانه و برقراری امکانات زیربنایی را در این مناطق نیز بررسی میکنند. در این نشست هیات ایران، روسیه، ترکیه و نمایندگان دولت سوریه و گروههای مسلح شرکت دارند. حسین جابریانصاری، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه سرپرستی هیات نمایندگی ایران در مذاکرات آستانه را برعهده دارد. استفان دیمیستورا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه نیز برای شرکت در این نشست نیز به آستانه سفر کرده است.

سرپرست هیات مخالفان مسلح پذیرنده پیمان آتشبس در سوریه در پنجمین دور مذاکرات سوری- سوری در آستانه پایتخت قزاقستان اعالم کرد: در گفتوگوها حضور یافتهایم و آمادهایم به توافق درباره مسایل کلیدی دست یابیم. احمد بری در این مذاکرات که با حضور هیاتهای ایران، روسیه، ترکیه، س//ازمان ملل و دولت سوریه برگزار میشود، گفتوگو برای رسیدن به توافق درباره برقراری آتشبس کامل، گسترش آن و همچنین آزادی زندانیان را از جمله مسایل کلیدی خواند. وی به خبرگزاری اس//پوتنیک گفت: امیدواریم در آستانه به توافقهای الزم و مهم برس//یم و برای دس//تیابی به همین اه//داف در مذاکرات حض//ور یافتهایم. بری همچنین تاکید کرد که آمادهایم با طرف مقابل برای آزادی بازداشتشدگان توافق کنیم.

فرانک ژله، نماینده ویژه دولت فرانسه در امور سوریه در حاشیهاجالسآستانه5 باحسینجابریانصاری،مذاکرهکننده ارشد ایران در روند آستانه دیدار و گفتوگو کرد. در این دیدار که پس از سفر وزیر امور خارجه کشورمان به فرانسه و بازدید دبیرکل وزارت خارجه فرانسه از ایران صورت میگیرد، طرفین ضمن برشمردن اصول مشترکی همچون ضرورت پرهیز از خشونت، توجه به توافق سیاسی به عنوان تنها راهحل بحران، مخالفت با اقدامات یکجانبه بازیگران خارجی در سوریه و لزوم توجهواهتمامنسبتبهابعادانسانیبحرانسوریهتاکیدکردند. فرانک ژله در این دیدار ضمن بیان نظرات دولت متبوعش در خصوص نحوه پیشبرد روند آستانه، از نظرات کشورمان در این خصوص و چشمانداز مشارکت دولتهای دیگر در کمک به حل بحران س//وریه مطلع شد. همچنین جابریانصاری، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه در حاشیه اجالس با غیرت عبدالرحمناف وزیر امور خارجه قزاقستان دیدار و گفتوگو کرد. در این دیدار طرفین پیرامون آخرین تحوالت کنفرانس آستانه و تالشهای جاری برای کمک به حل بحران سوریه تبادل نظر کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.