عرضه ذرت، جو و برنج در بورس کاالی ایران

Jahan e-Sanat - - NEWS - دولت

هیات وزیران ب//ا اختصاص مبلغ س//ه ه//زار و 187 میلی//ارد و 780 میلیون ریال اعتبار و تسهیالت بانکی برای جبران خس//ارات و بازس//ازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخشهای خسارتدیده ناشی از زلزله در استان خراسان شمالی موافقت کرد.

به گ//زارش پایگاه اطالعرس//انی ریاس//تجمهوری، در جلس//ه هیات وزی//ران ک//ه ب//ه ریاس//ت حس//ن روحانی، رییسجمهور برگزار ش//د، در اجرای سیاس//ت قیمت تضمینی ب//رای محصوالت ذرت، ج//و و برنج، افزایش ش//فافیت معامالت، کاهش بار مالی دولت و افزایش رضایتمندی کشاورزان و خریداران این محصوالت، با عرضه محصوالت ذرت و جو در کل کش//ور و برنج )صرفا در اس//تانهای مازن//دران و گیالن( در بورس کاالی ای//ران موافقت ش//د. بر این اس//اس سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد مابهالتفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمینی محصوالت فوقالذکر را به عالوه کارمزد معامله در بورس، ب//ه تفکیک از محل اعتبارات مصوب قانون بودجه س//ال 1396 کل کشور تامین و پرداخت کند. هیات وزیران همچنی//ن وزارت ام//ور اقتصادی و دارای//ی و س//ازمان بورس ای//ران را مکلف کرد نس//بت به بسترسازی و تقویت زیرساختهای مورد نیاز ورود محصوالت کش//اورزی به بورس کاال با هماهنگی وزارت جهاد کش//اورزی اقدام کند. بان//ک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیز مکلف شد از طریق بانکه//ای عامل مع//ادل هفت هزار میلی//ارد ریال تس//هیالت بانکی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور قرار دهد و شرکت مذکور هم مجاز ش//د با تایید سازمان برنامه و بودجه کش//ور نس//بت به پرداخت مابهالتفاوت قیمت تضمینی با قیمت معاملهشده در بورس کاال اقدام کند. هی//ات وزیران در ادامه این نشس//ت خود ب//ا هدف بهبود رف//اه و ارتقای معیشت مرزنشینان و محرومیتزدایی از مناطق مرزی و نگه داشتن جمعیت در آن مناطق از طریق رونقبخشی به فعالیت بازارچههای مرزی، با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ایجاد تعدادی از بازارچههای مشترک مرزی، حذف بازارچههای غیرفعال از فهرست بازارچههای مشترک مرزی و ادغام بازارچههای همجوار با گمرکات اجرایی موافقت کرد.

ب//ه موجب این مصوب//ه، بازارچه م//رزی تیلهک//وه واق//ع در اس//تان کرمانش//اه و نیز بازارچههای چیالت و ش//هابی واقع در استان ایالم دارای مرز مش//ترک با کش//ور عراق ایجاد میشوند. در پایان هیات وزیران، نقشه محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی اینچهبرون، مهران، اردبیل، سیستان، بانه-مریوان، جاس//ک، بوشهر و قصر شیرین را تعیین کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.