پیگیری بازداشت مدیران تلگرامی، سوال از وزیر اطالعات را رقم زد

Jahan e-Sanat - - NEWS - پارلمان

گروه سیاس/ی- تعیین تکلیف وضعیت مدی//ران کانالهای تلگرامی اصالحطلبی که اس//فندماه گذش//ته دستگیر شدهاند، به یکی از بزرگترین دغدغههایمردمونمایندگانبدلشده است. با گذشت تقریبا پنج ماه از زمان دستگیریاینافرادهنوزمشخصنیست علتدستگیریآنهاچیستومسووالن قضاییه کش//ور چه تدابیری برای حل این ماجرا اندیش//یدهاند؟ این مساله تا جایی پیش رفته است که سخنگوی ق//وه قضاییه از احضار ع//ده دیگری از مدیران کانالهای تلگرامی سخن گفته است و این به معنای آن است که قرار اس//ت به تعداد این افراد اضافه ش//ود. اواخرسال59 بودکه21 نفرازمدیران مسوولکانالهایتلگرامیاصالحطلبیا حامی دولت بازداشت شدند و کانالهاي مربوط به آنها از دسترس خارج شد. این بازداش//تها با اعتراض علي مطهري و پس از آن با حض//ور وزیر اطالعات در کمیس//یون امنیت ملي مجلس براي پاسخگویيبهسوالنمایندگانهمراهشد امابهنتیجهنرسیدنموضوعشرایطيرا فراهم کرد تا سرانجام بازداشت مدیران کانالهاي تلگرامي و اهالي رس//انه در قالب س//وال ملي از وزی//ر اطالعات در مجلسپیگیريشود.نمایندگانپیگیر موضوع بازداش//ت مدیران کانالهای تلگرامی س//رانجام موفق شدند سوال ملی از وزیر اطالعات در هیاترییس//ه اعالم وصول کنن//د. پیگیري موضوع بازداش//ت مدیران کانالهای تلگرامي چند ماه قبل از انتخابات، موضوعي بود کهموجبش//د45 نمایندهباسوالاز وزیر اطالعات »علت دستگیري تعداد زیادي از فعاالن رسانهاي، مطبوعاتي و ادمینهاي کانالهای تلگرامي در ایام انتخابات ریاس//ت جمهوري« را جویا شوند. اما موضوع مهم دیگر در مجلس اعتراض حس//ین فریدون ب//ه یکی از نماین//دگان مجلس بود ک//ه به دلیل وارد ک//ردن اتهاماتی ب//ه وی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرد. دیروز سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در صح//ن علنی مجلس گفت: شکایت حسین فریدون از یک نماینده در جلس//ه این هیات بررسی شد.جوادجمالیباتشریحجلسههیات نظارتبررفتارنمایندگانمجلسشورای اسالمیاظهارکرد:مقررشدایننماینده بهدستگاهقضایینیزپاسخگوباشدزیرا حسینفریدونازویدردستگاهقضایی ش//کایت کرده است. وی تصریح کرد: همچنینشکایتمعصومهابتکارازیکی دیگر از نمایندگان در مورد اظهاراتی که وی در مورد فرزندش بیان کرد، مطرح شد.جمالیخاطرنشانکرد:ایننماینده درجلسهحضوریافت.البتهخانمابتکار خواهانبرخوردقضایینبودوموضوعبه خیر و خوشی تمام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.