هوس ریاست جمهوری به سرتان نزند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

خبرآنالین- نماینده مردم تهران در مجلس ش//ورای اسالمی با تاکید بر اینکه شهردار تهران نباید سیاسی باشد و هدفهای سیاسی خود را دنبال کند، گفت: همین رویکرد سیاس//ی باعث میشود، هر فردی که ش//هردار میش//ود، بعد از مدتی هوس رییسجمهوری به سرش بزند. اعضای منتخب شهر تهران تا دو هفته آینده سه کاندیدای مورد نظر خود برای ش//هرداری تهران را اعالم خواهند کرد. در میان گمانهزنیها و ش//اخصهای متعددی که برای شهردار آینده پایتخت مطرح شده، علی مطهری، نایبرییس مجلس شورای اسالمی معتقد است؛ شهردار آینده تهران باید فارغ از هرگونه رویکرد سیاسی باشد. علی مطهری، در مورد ویژگیهای شهردار آینده تهران تصریح کرد: از نظر من ش//هردار نباید سیاس//ی باش//د، بلکه باید دارای رویکردی تخصصی و شهرس//ازی بوده و در آبادانی ش//هر تهران بکوشد. وی با تاکید بر اینکه ش//هردار آینده نباید به دنبال هدفهای سیاسی خود باش//د، ادامه داد: سالهای اخیر از رویکرد سیاسی شهردار ضربههای بس//یار خوردیم. افرادی که شهردار میش//وند، نباید در آینده هوس ریاس//تجمهوری به سرش//ان بزند، چراکه ضررش را تهران متحمل میشود، لذا باید به مساله شهردار تهران کامال تخصصی نگاه شود و به دنبال فردی باش//یم که تهران را دوباره قابل زندگی کند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در انتها به این نکته اشاره کرد که بلندمرتبهس//ازیها، زندگی در تهران را سخت کرده و با توجه به شرایط دشوار زندگی شهروندان این شهر، شهردار آینده باید فقط به فکر آبادانی تهران باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.