برگزاری سومین نشست با اروپاییها برای تحقیق و توسعه علوم هستهای

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایس/نا- مدیرکل امور بینالملل س//ازمان انرژی اتم//ی اعالم کرد: سومین گروه کاری تحقیق و توسعه علوم هستهای ایران و اتحادیه اروپا در ماه نوامبر در بروکسل برگزار میشود. علیاکبر رضایی اظهار داشت: در ادامه اولین جلسه گروه کاری تحقیق و توسعه علوم هستهای ایران و اروپا که در بروکسل برگزار شد، دومین نشست در تهران به مدت چهار روز برگزار گردید و در این جلسه تعدادی از نمایندگان کمیسیون اروپا نیز حضور داشتند. وی گفت: در این گروه کاری حاضران ضمن برگزاری سمیناری در زمینه پروژههای مختلف همکاری هیات اروپایی، بازدیدی از مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی کشور داشتند که حدودا از شش مرکز بازدید انجام شد و بازخوردهایی نیز از طرف مقابل داشتیم. رضایی گفت: ما توانستیم بیش از سی تحقیق پیشنهادی را مورد بررسی قرار دهیم و از ط//رف مقابل بازخورد دریافت کنیم. وی همچنین گفت: ما به زودی ش//اهد برگزاری دورههای مش//ترک و بازدید از مراکز هستهای متقابل خواهی//م بود تا بتوانیم در درازمدت، پروژههای مش//ترک در حوزههای صلحآمیز را تعریف کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.