تروریستها خانهای را در کرمانشاه اجاره کرده بودند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تسنیم- معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور جزییاتی از محل بیعت تروریستهای داعشی ارائه داد. حسین ذوالفقاری با اشاره به نیاز پلیس برای ارتباط با دیگر سامانههای اطالعاتی موجود در کشور به منظور کشف جرائم اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که ما به شدت نیازمند آن هستیم فراهم شدن امکان استفاده پلیس از سامانههای مختلف اطالعاتی همچون سامانههایبانکی،نقلوانتقاالت،سامانههایاقامتی،حملونقلو...درکشور است. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور افزود: بهرهمندی از این سامانهها میتواند تاثیر بسیار زیادی در پیگیری مجرمان داشته باشند، به عنوان مثال اعضای گروه تروریستی که مدتی پیش در تهران دست به اقدامات تروریستی زدند، در منزلی با رییس این گروه تروریستی بیعت کردند که آن محل یک منزل استیجاری بود. وی ادامه داد: این افراد توانسته بودند با سوءاستفاده از خألهای موجود، با عنوان جعلی در حاشیه شهر کرمانشاه خانهای را اجاره کنند و تمام تجهیزات خود را به آنجا منتقل کرده و در آن محل با رییس این گروه تروریستی بیعت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.