استقرار سامانه موشکی اس 300 در کشور

Jahan e-Sanat - - NEWS -

انتخاب- فرمانده قرارگاه پدافند هوایی گفت: س//امانه موشکی اس 300 در کشور مستقر است و از آن استفاده میشود همچنین سامانه باور 373 سال آینده وارد شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور میشود. امیر فرزاد اسماعیلی در مورد آخرین وضعیت سامانه بومی »باور «373 گفت: مطالبه همین موضوع نوعی اندیشه و قلم است. اینکه مردم از ما مطالبه میکنند که سامانه باور 373 به کجا رسید و یا اس 300 چه شد؟ حق مردم است و نشان بالندگی اندیشه مردم کشورمان است. وی افزود: سامانه موشکی اس 300 در کشور مستقر است و از آن استفاده میشود و سامانه باور 373 که اندیشه مردم بر آن است که ما میتوانیم سامانهای قویترازاس003 بسازیم،تاپایانامسالبهفضلالهیتستخواهیمکرد و سال آینده وارد شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.