اضافهخدمت سنواتی و انضباطی سربازهای وظیفه بخشیده شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری- فرمانده کل قوا با بخشیده ش//دن اضافهخدمت سنواتی و انضباطی سربازها موافقت کردند. حضرت آیتاهلل خامنهای با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح درخصوص بخش//ش اضافه خدمت سنواتی کارکنان وظیفه در حال خدمت موافقت کردند. همچنین اضافه خدمت مش//موالن غایبی که تا 22 بهمن سال 96 خود را جهت انجام خدمت دوره سربازی معرفی کنند، بخشیده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.