معرفی کابینه جدید در موعد مقرر قانونی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- معاون پارلمانی رییس دولت یازدهم با بیان اینکه رییسجمهور اعض//ای هیات وزرا را در موعد قانونی معرفی خواهند کرد، گفت: دولت در همان موعد قانونی خود تشکیل خواهد شد. حسینعلی امیری درباره تاریخ معرفی اعضای کابینه به مجلس افزود: اخیرا تاریخ مراسم تحلیف را مجلس اعالم کرده و چون مجلس میزبان این مراسم است، جزییات آن با قوه مقننه خواهد بود. وی گفت: مقدمات و سازوکارهای الزم فراهم شده و دولت دوازدهم در زمان قانونی خود آغاز به کار خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.