دخالتدستگاههايغيرمسوول

ريشه بحران موسسات غيرمجاز به روايت سيف؛

Jahan e-Sanat - - NEWS - گزارش 2

گروه اقتصادي- بحران موسس//ات مالي و اعتب//اري غيرمجاز طي چن//د ماه اخير به يكي از پررنگترين موضوعات مورد توجه رس//انهها و صدالبته مس//ووالن تبديل شده و تنشهاي پيرامون آن به مرحلهاي رس//يده است كه قواي مقنن//ه و قضاييه هم براي رف//ع معضالت اين موسس//هها پا در مي//دان نهادهاند؛ اين در حالي است كه بسياري از مقامات و مسووالن سياستگذار اقتصادي كشور درگير كشمكشهاي پيش آمده از بابت فعاليتهاي غيرمجاز اينگونه موسسات و نارضايتي مردم شدهاند اما در ميان اين تنشها هيچ ش//خص حقيقي يا حقوقي پيدا نميشود كه به عنوان مقصر و جبرانكننده خسارتهاي وارده به س//پردههاي مردم معرفي شود و مورد محاكمه قرار گيرد.

اين موسسات كه در دولت نهم و دهم فعاليت خ//ود را آغاز كردند حال به بحران پيچيده نظام مالي تبديل شدهاند كه گريبان دولت يازدهم را گرفته است و رييس كل بانك مركزي را گرفتار چالشهاي بسياري كرده است.

ح//ال ريي//س كل بان//ك مرك//زي دخالت دستگاههاي غيرمسوول را ريشه اصلي پيدايش اين بحران ميداند.

فعاليت موسسات غيرمجاز در بازار پول، آسيب جدي نظام بانكي است كه بانك مركزي تالش ميكند به آن خاتمه دهد در حالي كه اينگونه موسسات، ارثيه دولتهاي قبل است كه تاكنون با مسامحت همان افراد، توانستهاند جايگاه خود را حفظ و مشكالتي را براي هموطنان ايجاد كنند.

اين در شرايطي است كه علت بحراني شدن اوضاع اين موسس//ات كه فاقد هرگونه مجوز از بانك مرك//زي بهعنوان يگانه مق//ام ناظر پولي كش//ور بودهاند را ميت//وان در مواردي همچون عدم صالحي//ت حرفهاي مديران، آش//فتگي و عدم ش//فافيت عملكرد به خطر انداختن منافع س//پردهگذاران با س//رمايهگذاريها و اقدامات با ريس//ك باال و سوءاس//تفاده شخصي از منابع سپردهاي دانست.

با تمام اين تفاس//ير و با توجه به باال گرفتن تنشهاميانسپردهگذارانونهادهايسياستگذار، مسووالناقتصاديبابياناينكهحدود005 هزار نفر از س//پردهگذاران موسساتي كه در موسسه كاسپين تجميع شدهاند با مشكل مواجه هستند، خبر از تعيين تكليف اين موسسات در نيمه دوم سال ميدهند. بياطالعيمنتقداندولت در همين حال ريي//س بانك مركزي گفت: دخالت دستگاههاي غيرمس//وول مانند وزارت تعاون سابق در شكلگيري موسسات مالي داراي مشكل نقش داشته است.

ولياهلل سيف در پاسخ به اين سوال كه مخالفان و منتقدان دولت ميگويند عملكرد دولت يازدهم موجب نابساماني در وضعيت موسسات مالي و اعتباري شده است، گفت: كساني كه اين سخنان را مطرح ميكنند ي//ا اطالع ندارند يا خود را به بياطالعي زدهاند.

او با بيان اينكه اين موسسات مجموعههايي هس//تند كه در دهه 80 ايجاد ش//دهاند، اظهار داشت: هيچكدام از موسسات اعتباري كه دچار نابساماني و مشكل هستند، جديد نيستند و در كن//ار ضعفها و ضررهايي ك//ه دادهاند دخالت دستگاههاي غيرمسوول مانند وزارت تعاون سابق در شكلگيري آنها نقش داشته است.

رييس بانك مركزي گفت: وزارت تعاون سابق مجوزهايي را در دهه 80 صادر كرد كه مشكالت بس//ياري را براي مردم عزيز ما به وجود آورد، با اين حال بانك مركزي با دقت به اين مساله ورود كرده است.

س//يف با بيان اينكه بان//ك مركزي ديگر به هيچوجه اجازه شكلگيري چنين موسساتي را در آينده نخواهد داد، تصريح كرد: تمام تالشمان را ميكنيم تا مش//كالت مردم حل و مطالبات آنها پرداخت شود. اميدواريم سال 96 همه اين نابسامانيها براي هميشه حلوفصل شود. سپردهگذارانمختارند ولياهلل س//يف در حاش//يه نشست مشترك نمايندگان مجلس و دولت كه براي حل مشكالت سپردهگذاران موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز برگزار ش//د، اظهار داشت: جلس//ه فشردهاي با نمايندگان مجلس داش//تيم و با توجه به اينكه سپردهگذاران كاس//پين و فرشتگان مراجعاتي به نمايندگان داشتند و س//وءتفاهمهايي براي سپردهگذاران پيش آمده بود، در اين جلسه مسايل توضيح داده شد.

وي با بيان اينكه وظيفه بانك مركزي تالش در جهت حفظ حقوق سپردهگذاران است و اكنون در مقاب//ل خود اف//راد متخلفي را ميبيند كه با روشهاي مختلف جلب اعتماد كردهاند و اكنون با مشكالتي مواجه شدهاند، گفت: بانك مركزي در صحنه است و گزارشهاي موثقي را به مرجع قضايي ارائ//ه داده و اين مرجع به صورت جدي پيگير موضوع است.

سيف ادامه داد: با وجود اينكه داراييها هنوز نقد نش//ده به پش//توانه همان داراييها خطوط اعتباري تعريف شده وبه تدريج از رقمهاي كوچك در حال پرداخت مطالبات مردم هستيم و تا سقف 50 ميليون تومان را اعالم كرديم.

وي گفت: يكي از نكاتي كه در جلسه مطرح شد اين است كه بعضي از شعب آمادگي الزم را براي سرويسدهي سريع ندارند، منبع مالي مورد نياز براي تسويه حساب كل سپردههاي زير 50 ميليون تومان تامين شده و كسري نداريم و انتظار داريم كار با سرعت تمام شود بنابراين بر شعبي كه در آن نارسايي وجود دارد نظارت خواهد شد تا كار با سرعت انجام شود.

ريي//س كل بانك مركزي تاكي//د كرد: ارقام پرداخت//ي به معناي تسويهحس//اب نيس//ت و عليالحس//اب بوده و برگه س//پرده مالك حق س//پردهگذار از تعاوني منحله است كه از محل داراييهايي كه تاكنون شناس//ايي ش//ده و در آينده شناسايي ميشود به صورت كامل تسويه ميشود.

سيف ادامه داد: رقم بعدي كه اعالم ميشود سقف 100 ميليون تومان خواهد بود كه اعتبار آن را تامين و به موازات داراييهاي كاس//پين را ارزيابي كرده و در معرض فروش قرار ميدهيم تا موارد منتقل و كاسپين پاسخگو باشد.

وي خاطرنشان كرد: شنيده ميشود بعضي از شعب توصيه كردهاند مبلغ عليالحساب را بايد در دفترچههايي كه به نام كاسپين صادر ميشود، سپردهگذاريكنندكهبههيچوجهچنيننيستو سپردهگذار مختار است مبالغ را به صورت نقدي دريافت يا به سپرده نزد كاسپين كه جديدا مجوز گرفته تبديل كند. تالشبرايازبينبردنعدماعتماد همچنين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اش//اره به جلس//ه نمايندگان ب//ا رييس دفتر رييسجمهور، وزي//ر اقتصاد و رييس كل بانك مركزي درباره موسس//ات غيرمج//از گفت: اين موسسات در نيمه دوم سالجاري تعيين تكليف خواهند شد.

احمد محمدياناركي با بيان اينكه حدود005 هزار نفر از سپردهگذاران موسساتي كه در موسسه كاسپين تجميع شدهاند با مشكل مواجه هستند، گفت: مجلس براي بررسي اين موضوع تاكنون چندين جلسه را با حضور ولياهلل سيف، رييس كل بانك مركزي برگزار كرده كه نتايج خوبي از آنها حاصل شده است.

طي روزهاي گذش//ته تعدادي از نمايندگان مجلس ش//وراي اس//المي با محمد نهاونديان رييس دفتر رييسجمه//ور، علي طيبنيا وزير امور اقتصادي و دارايي، ولياهلل سيف رييس كل بانك مركزي و فرشاد حيدري معاون نظارتي بانك مركزي جلسهاي براي بررسي مشكالت به وجود آمده براي س//پردهگذاران موسسات غيرمجازي كه در موسسه كاسپين تجميع شدهاند، برگزار كردند.

محمدياناركي خاطرنشان كرد: نمايندگان مجلس با جديت پيگير حل مش//كل به وجود آمده براي اين س//پردهگذاران هستند و تالش دارند با رس//يدگي فوري به اين موضوع دغدغه و عدم اعتماد به وجود آمده هرچه س//ريعتر از بين برود.

شناس/ايي اموال جديد از كاسپين در كرمان

نمايندهمردمرفسنجانتاكيدكرد:نمايندگان در قانون برنامه ششم توسعه و همچنين احكام دائمي و قوانين پولي و بانكي مصوباتي داشتند تا دست بانك مركزي براي برخورد با موسسات غيرمجاز بازتر بوده و از ابزارهاي قانوني الزم براي پيگيري و برخورد با اين موسسات برخوردار باشد. ويخاطرنشانكرد:موسساتغيرمجازكهفعاليت برخي از آنها بعضا به اواخر دهه 70 يا اوايل دهه 80 باز ميگردد باعث ش//ده اعتماد برخي افراد نسبت به ش//بكه بانكي از بين برود با اين حال دولت و بانك مركزي اهتمام ويژهاي دارند تا هرچه سريعتر فعاليت اين موسسات متوقف شود.

محمدياناركي ادامه داد: نمايندگان از بانك مركزي قول گرفتند كه در نيمه دوم سالجاري بانك مركزي گزارش كاملي را براي تعيين تكليف موسسات غيرمجاز ارائه كند زيرا اين موسسات حتي براي بانكهاي دولتي و اصلي كش//ور نيز مشكالتي را به وجود آوردهاند.

نماينده رفس//نجان در مجلس با اش//اره به آغاز پرداخت س//پردههاي تا 50 ميليون تومان در موسسه كاس//پين اظهار داشت: نمايندگان مجلس، بانك مركزي و دولت به دنبال فرمولي هستند تا رضايتمندي سپردهگذاران و مردم را در پي داشته باشد.

وی به گزارش فرشاد حيدري، معاون نظارتي بانك مركزي در جلس//ه نمايندگان اشاره كرد و افزود: براس//اس اين گ//زارش تعداد ديگري از اموال موسسات ادغام شده در موسسه كاسپين از جمله چندين ملك در شهر كرمان شناسايي شده است.

مثلثبانكمركزي،قوهقضاييهونيروي انتظامي

از س//وي ديگر عضو س//تاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با اشاره به تشكيل مثلث بانك مركزي، ق//وه قضاييه و نيروي انتظامي ب//راي برخورد با موسسات غيرمجاز، گفت: غيرمجازها توانستند با مسامحه برخي افراد به كار ادامه دهند.

عزتاهلل يوس//فيانمال درخص//وص فعاليت موسس//ات غيرمجاز و ضرورت برخورد قاطع با آنها گفت: تاسيس و گسترش فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز با ايجاد شعب فراوان در سراسر كش//ور تحت عنوان تعاونيهاي اعتب//ار آزاد يا موسس//ات و صندوقهاي قرضالحسنه در دهه 80 ب//ه اوج خود رس//يد كه متاس//فانه مردم و حاكميت در طول س//الهاي گذشته با تبعات بحراني شدن اين موسسات روبهرو شدهاند. اين درحالياستكهعلتبحرانيشدناينموسسات كه فاقد هرگونه مجوز از بانك مركزي به عنوان يگانه مقام ناظر پولي كشور بودهاند را ميتوان در مواردي همچون عدم صالحيت حرفهاي مديران، آشفتگيوعدمشفافيتعملكرد،بهخطرانداختن منافع سپردهگذاران با سرمايهگذاريها و اقدامات با ريس//ك باال، سوءاستفاده ش//خصي از منابع سپردهاي دانست.

عضوستادمبارزهبامفاسداقتصاديدرخصوص نحوه برخورد بانك مركزي با موسسات غيرمجاز به مهر گفت: بانك مركزي در راستاي ساماندهي اين موسسات، حسب الزامات قانوني تالش كرده در برخي موارد، منجر به اعطاي مجوز و فعاليت در بازار متش//كل پولي و زير چتر نظارتي بانك مركزي شده و در برخي موارد انحالل و تصفيه اين موسس//ات در دستور كار قرار گرفته است. اين در حالي اس//ت كه اگ//ر نماينده مجلس يا هر مقامي، نظر به حل مشكل سپردهگذاران به خصوص كاسپين و آرمان دارد، بايد بانك مركزي را تقويت كند تا اين بانك قادر باشد حق مسلم آنان را بازستاند. قرار دادن بانك مركزي در موضع تدافعي يا انفعالي جز از بين رفتن حقوق مسلم سپردهگذاران، ثمره ديگري ندارد.

يوس//فيانمال ادامه داد: فعاليت موسس//ات غيرمجاز در بازار پول، آسيب جدي نظام بانكي اس//ت كه بانك مركزي ت//الش ميكند به آن خاتمه دهد. همچنين اينگونه موسسات، ارثيه دولتهاي قبل است كه تاكنون با مسامحه همان افراد توانستهاند جايگاه خود را حفظ و مشكالتي را براي هموطنان ايجاد كنند. خسارتهايجبرانناپذيرشايعات اين نماينده مجلس ش//وراي اسالمي با ذكر اين نكته كه متاسفانه برخي نمايندگان مجلس با اهداف و اغراض سياسي، مطالبي را بيان ميكنند كه ريش//ه در واقعيت ن//دارد و تبعات اينگونه اظهارنظرها، دامنگير تمام بانكها و موسس//ات اعتباري كشور است، گفت: مسووالني كه وظيفه اعتمادس//ازي در جامعه را برعهده دارند و بايد به م//ردم اطمينان خاطر دهند، اظهارنظرهايي ميكنند كه خالف اين موضوع است كه در يكي از موارد، ادعا شده 18 موسسه اعتباري در دوران رييس كل كنوني بانك مركزي ورشكسته شده است در حالي كه صحيح نيست و نام موسسات اعتباري غيربانكي مجاز در پايگاه اطالعرس//اني بانك مركزي موجود است. اين درحالي است كه اعالم اين موضوع نادرست كه مستقيما با زندگي عموم م//ردم جامعه ارتب//اط دارد، باعث ايجاد نگرانيهايي ميان مردم ميشود كه خسارتهاي ناشي از آن جبرانناپذير است و متاسفانه اينگونه اظهارنظرهاتوسطافراديكهاطالعاتفنيدقيقي در اين زمينه ندارند، صرفا در راس//تاي مقاصد سياسي كوتاهمدت ارزيابي ميشود.

وي ب//ا تاكي//د بر ض//رورت توق//ف فعاليت غيرمجازه//ا در بازار پول، گفت: اين دولت وارث عملكرد دولت قبل در خصوص بازار پول اس//ت و توقف فعاليت غيرمجاز و فسادآور آنها در بازار پ//ول بايد با قوت ادامه پيدا كند چراكه هرگونه تعلل در برخورد با اين موسسات منجر به گستره فعاليت آنها به افراد ديگر جامعه و بحراني حتمي و بزرگتر خواهد شد. يكخبرخوببرايسپردهگذاران عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي با اشاره به جلسه شامگاه سهشنبه متقاضيان طرح سوال از رييسجمهور با وزير اقتصاد، رييس كل بانك مركزي، رييس دفتر رييسجمهور، معاون پارلماني رييسجمه//ور و همچنين جمعي از اعضاي هيات رييسه مجلس گفت: در اين جلسه راهكارهايي براي پرداخت مطالبات سپردهگذاران فرشتگان و كاسپين به تصويب رسيد.

محمدعليوكيليافزود:طبقجمعبنديهاي صورتگرفته در اين جلس//ه مقرر ش//د مبالغ پرداخت//ي ب//ه س//پردهگذاران ف//ارغ از اينكه چگون//ه و بر چه مبنا محاس//به ميش//ود، به صورت عليالحساب باشد. همچنين مقرر شد در اولين فرصت بعد از تس//ويه تا 50 ميليون تومان، پرداخت تعهدات تا 100 ميليون تومان هم شروع شود.

وكيل//ي ادام//ه داد: طبق مصوب//ه ديگر اين جلس//ه مقرر شد مستند پرداخت عليالحساب به سپردهگذاران در اختيار آنها قرار گيرد به اين معنا كه يا در دفترچه آنها قيد شود يا به هر نحو در اختيارشان قرار گيرد كه مبالغ پرداختشده قطعي نيست و عليالحساب است. بر اين اساس به هر ميزان دارايي شناسايي شود بهطور طبيعي متعلق به سپردهگذاران خواهد بود.

اين عضو هيات رييسه مجلس به ايسنا گفت: در مصوب//هاي ديگر مقرر ش//د مبناي بدهي به سپردهگذار، قرارداد سپردهگذار باشد و برمبناي مفاد آن به هر ميزان دارايي شناسايي شود بايد تسويه صورت گيرد و نبايد رقمي به عنوان سود و امثالهم از حقوق مردم حذف شود.

وكيلي همچنين خاطرنش//ان كرد: آنچه در جلس//ه مورد جمعبندي ق//رار گرفت، قدمهاي خوب و رو به جلويي است اما كافي نيست. البته اراده الزم بين مجلس و دولت مبني بر حل مشكل مردم شكل گرفته و عزم دولت نيز حل اين مساله اس//ت. مجلس هم بر نظارت و استيفاي حقوق مردم مصمم است.اين عضو هيات رييسه مجلس با بيان اينكه اين جلسات با محوريت كميسيون اقتص//ادي ادامه خواهد داش//ت، تصريح كرد: با توجه به اينكه اين جمعبندي قدم خوبي است اما كافي نيس//ت، ترجيح متقاضيان طرح سوال از رييسجمهور اين است كه مسير را تا اجراي اين مصوبات كه به امضاي دكتر س//يف، رييس كل بانك مركزي رسيده ادامه دهند و انشاءاهلل شاهد حلوفصل اين موضوع باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.