طراحي سازوكار كاهش نرخ سود بانكي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروهاقتصادي- موضوع كاهش نرخ سود بانكي اين روزها در حالي مورد تاكيد مقامات اقتصادي كشور قرار گرفته كه برخي مس//ووالن از تشكيل ستادي براي اصالح كاهش نرخ سود بانكي خبر ميدهند.

اي//ن روزها موضوع كاهش نرخ س//ود بانكي مورد تاكيد مسووالن ارش//د اقتصادي كشور قرار گرفته و آنها خواستار بازنگري و تش//كيل گروههايي براي اصالح و ساماندهي نرخ سود بانكي شدهاند، اين در حالي است كه چندي پيش نيز ولياهلل سيف، رييس كل بانك مركزي اعالم كرد گزارشي را به شوراي پول و اعتبار ارائه خواهيم داد كه بر اساس آن، ممكن است نرخ سود بانكي در سالجاري كاهش يابد.

شوراي پول و اعتبار در تير ماه 95 نرخ سود سپرده را از 18 به 15 درصد و س//ود تس//هيالت را از 22 و 21 درصد به 18 درصد كاهش داد.

بانكها تاحدودي اين نرخها را اعمال كردند اما به تدريج با ايجادبازارهايرقيبازجملهاوراقبدهيكهبانرخ52درصد و بيشتر معامله ميشد و همچين سپردهگيري شركتهاي خودروس//ازي براي از دست ندادن س//پرده و جذب بيشتر نقدينگي به تب و تاب افتادند.

كار تا جايي پيش رفت كه از ماههاي پاياني سال گذشته نرخ س//ود س//پرده به دامنه 20 تا 24 درصد رس//يد و اين وضعي//ت تاكنون ادامه دارد و به همي//ن دليل وزير اقتصاد 10 تيرماه در اولين روز همايش سياس//تهاي پولي و ارزي به نرخ سود تاخت.

طيبنيا گفت: نرخ سود در اقتصاد ايران به يك مانع مهم براي اش//تغال، توليد و يك عامل ثباتزدا براي نظام بانكي تبديل شده است.

وي تصري//ح كرد: نرخ س//ودي كه در حاش//يه نرخ تورم باشد انگيزه س//رمايهگذاري را افزايش خواهد داد اما برخي ناهماهنگيهاي سياست پولي و بانكي و نيز نبود درك مشترك در اركان به تثبيت چنين نرخهايي كمك كرده است.

اس//حاق جهانگيري، معاون اول رييسجمهور نيز با بيان اينكه انتظار اين اس//ت كه اين نرخ سود بانكي كاهش يابد، گفت: انتظار داشتيم شاهد كاهش نرخ سود بانكي همگام با نرخ تورم باشيم، همواره اقتصاددانان ما اعالم ميكردند سود بانكي از تورم كمتر است و بايد بيشتر باشد و ما نخواستيم در اين زمينه دستوري عمل كنيم.

همچنين علي ديواندري، رييس پژوهشكده پولي و بانكي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي و بانكها موافق پرداخت سودهاي باال به سپردهها نيستند، تصريح كرد: كاهش نرخ سود بانكي مورد اجماع مقامات اقتصادي است و اين موضوع به افزايش رشد اقتصادي و رونق بازارهاي پولي كمك ميكند.

وي به مشكل ترازنامههاي بانكها و داليل كاهش نيافتن نرخ سود بانكي اشاره كرد و اظهار داشت: سال گذشته شوراي پولواعتبارنرخ51 درصدرابرايسپردههايبلندمدتو81 درصد را براي تس//هيالت اعالم كرد ولي در عمل اين نرخها قابليت پيادهسازي به طور كامل نيافت كه نيز اين امر داليل مختلفيداشت.

ديواندري در تشريح اين موضوع تصريح كرد: يكي از داليلي كهبانكهانميتوانندنرخهايپايينتريرابهسپردههاپرداخت كنند، كمبود نقدينگي و تنگناي اعتباري است.

وي ب//ا بيان اينكه بانك مرك//زي و بانكها عالقهمند به پرداخت سود بيشتر به سپردهها نيستند، گفت: بازار پول از بازار س//رمايه و بدهي تبعيت ميكند و از آنجايي كه نرخها در برخي از بازارهاي رقيب مانند خودروس//ازها باالتر اس//ت باعث چس//بندگي به نرخهاي باالتر ميش//ود. اين در حالي اس//ت كه اقتصاددانان و علما نرخ باالي سود را براي اقتصاد مفيدنميدانند.

رييس پژوهش//كده پولي و بانكي خاطرنش//ان كرد: قرار اس//ت ستادي تحت عنوان ثبات مالي تشكيل شود تا براي نيروهاي مخل در بازار چارهانديشي كند. تشكيل اين ستاد با هدف كاهش يافتن نرخ سود سپردههاست و باعث حركتي در ترازنامهها جهت وصول مطالبات شده و جريان نقدي در بانكها شكل ميگيرد.

در همي//ن ح//ال دبيركل كانون بانكه//اي خصوصي و موسسات اعتباري از نشست رييس كل بانك مركزي و مديران عامل بانك براي تعيين نرخ سود بانكي و طرح اين موضوع در شوراي پول و اعتبار )در آينده نزديك( خبر داد.

محمدرضا جمشيدي با اشاره به جلسه بعدازظهر دوشنبه 12 تيرم//اه رييس كل بانك مركزي و مديران عامل بانكها در بانك مركزي اظهار داشت: در اين جلسه درباره نرخ سود بانكي و چگونگي كاهش آن بحث ش//ده اما تصميم نهايي گرفته نشده است.

وي افزود: قرار اس//ت اين مباحث در جلسه شوراي پول و اعتبار مطرح و درخصوص آن تصميمگيري ش//ود و گفته ميشود تشكيل جلسه شورا در اينباره چندان طول نخواهد كشيد.دبيركل كانون بانكهاي خصوصي در پاسخ به اين سوال كهآياقرارنيستكانونبانكهايخصوصيوشورايهماهنگي بانكهاي دولتي براي كاهش نرخ سود بانكي تشكيل جلسه داده و به بانك مركزي پيشنهاداتشان را بدهند، گفت: خير. دفعه قبل اينگونه عمل شد و پيشنهاداتي از سوي بانكها به بانك مركزي ارائه ش//د كه فقط با بخشي از اين پيشنهادات موافقت شد بنابراين بانكها ديگر چنين كاري نميكنند.

با اين تفاسير برگزاري نشست بانكها در بانك مركزي در هفتهجاريشايدنخستينپيامدبرگزاريهمايشپوليامسال باشد و بايد ديد با توجه به بيضابطگي نرخ سود به چه نتايجي منجر خواهد شد، آيا بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار قادرند در تصميمي همهجانبه بازار پول را در ابعاد مختلف اعم از اوراق بدهي، خودروسازان، موسسات و بانكها سامان دهند يا تنها با فشار يكجانبه بر بانكها فنر نرخ سود در اندك زماني بار ديگر پريده و به وضعيت كنوني برميگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.