گشايش 3 ميليارد دالر اعتبار اسنادي واردات

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بانك مركزي از گش//ايش اعتبار اسنادي در بخش واردات سه ماهه نخست امسال به تعداد 3477 فقره و ارزش سه ميليارد دالر خبر داد.

بانك مركزي اعالم كرد كه سال گذشته 17 هزار و 494 فقره اعتبار اسنادي در بخش واردات گشايش يافت.

ارزش گش//ايشهاي اعتبار اسنادي سال گذشته 19 ميليارد و 200 ميليون دالر بود.همچنين در س//ال 1395 مجموع اعتبارات اس//نادي صادراتي دريافتي به دو ميليارد و 700 ميليون دالر رسيد.

مردادماه س//ال گذشته نخستين بخشنامه ارزي براي بانكها صادر شد كه بر مبناي آن بانكها مجوز ورود به بازار آزاد خريد و فروش ارز را دريافت كردند اما با گذشت چند ماه و بيميلي آنها براي ورود به اين بازار، پاييز بانك مركزي را بر آن داشت تا بخشنامه جديدي صادر و از فعاالن اقتصادي بخواهد براي امور ارزي خود به به جاي مراجعه به صرافيها به شعب ارزي بانكها مراجعه كنند.

در ديماه نيز معاون اول رييسجمهور، شيوهنامه تامين مالي ارز مورد نياز فعاالن اقتصادي را صادر كرد تا با تسهيل امور ارزي در بخش بانكي از نقشآفريني صرافيها كاسته شود.

در بخش//نامه بانك مركزي كه براي گش//ايش اعتبارات اسنادي ديداري در بانكها تدوين و ابالغ شد، تسهيالتي براي واردكنندگان ب//ا ن//رخ بازار در نظر گرفت//ه و به بانكها اجازه داده ش//د با دريافت دس//تكم 10 درصد از مبلغ اعتبار اسنادي به صورت عليالحساب، گشايش اعتبار كنند.

همچنين چنانچه واردكنندگان كاال در كمتر از ش//ش ماه پس از تاريخ گواهي ثبت آماري، اقدام به حمل كنند نه فقط ريسك نوسان نرخ ارز را نخواهند داش//ت بلكه با نرخ روز صدور گواهي ثبت آماري يا نرخ روز معامله اس//ناد- هر كدام كه كمتر باش//د- وجه اسناد را با بانك تسويه ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.