جزييات قانون جديد بيمه شخص ثالث

Jahan e-Sanat - - NEWS -

پلي//س راه//ور نيروي انتظامي با تش//ريح جزيي//ات قانون جديد بيمه ش//خص ثالث اعالم كرد: قانون جديد بيمه شخص ثالث كه در «66» ماده تنظيم شده از 29 خردادماه براي همه شركتهاي بيمه الزماالجرا شده است.

براساس قانون جديد بيمه شخص ثالث تخفيف مربوط به بيمهگذاراني كه خسارت نداشتهاند همچنان به قوت خود باقي است و در قانون جديد لغو نشده است و افراد ميتوانند در زمان فروش خودرو، تخفيفات مربوط به بيمه را براي خود حفظ كنند يا حتي آن را به وابستگان خود از جمله همسر و فرزند منتقل كنند.

براساس اين گزارش، منتفي شدن دريافت الحاقيه بيمه شخص ثالث در آغاز هر سال آن هم به دليل افزايش نرخ ديه از ديگر ويژگيهاي اين قانون است و دغدغه بيمهگذاران با شيوه جديد رفع ميشود.

در شيوه جديد در صورت افزايش نرخ ديه، سقف پوشش بيمه نيز به صورت خودكار افزايش مييابد و خسارات به زيانديدگان برمبناي ديه سال جديد پرداخت ميشود به نحوي كه نيازي به دريافت الحاقيه نيست. از اين پس نرخ بيمه براي اشخاص به صورت يكسان محاسبه نميشود بلكه عواملي چون سابقه رانندگي پرخطر، نمرات منفي ثبتشده در سيستم راهنمايي و رانندگي و حوادثي كه راننده مسبب آن بوده در تعيين نرخ بيمه اثرگذار است.

همچنين در قانون پيشبيني شده است كه نيروي انتظامي سوابق نمرات منفي رانندگان را برمبناي شماره پالك خودرو دارنده آن در اختيار بيمهگران قرار دهد تا متناسب با آن ميزان حق بيمه تعيين شود.

در تصادفات كمت//ر از 63 ميليون ريال بدون اخذ كروكي و گزارش پليس خسارتها به زيانديدگان پرداخت ميشود و در قانون جديد نيز اين شيوه به قوت خود باقي است. راننده نيز همانند سرنشين خودرو از بيمه خسارت دريافت ميكند و از اينرو بيمه حادثه براي رانندگان وسايل نقليه نيز پيشبيني شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.