ضرورت اعتمادبخشي به صورتهاي مالي بانكها

Jahan e-Sanat - - NEWS -

نشست حرفهاي جامعه حسابداران رسمي ايران با حسابرسان بانكها با حضوركورش پرويزيان، نماينده بانك مركزي در ش//ورايعالي جامعه حسابداران رسمي كشور و تعدادي از مديران جامعه حسابداران رسمي و حسابداران بانكها برگزار شد.

در اين نشست شاخصها و ويژگيهاي صورتهاي مالي جديد بانكها براساس فرمت جديد بانك مركزي، مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت و برخي كارشناسان حاضر در جلسه ضمن اعالم مغايرت برخي ويژگيهاي صورتهاي مالي جديد با استانداردهاي حسابرسي ايران خواستار اقداماتي در اين زمينه شدند.

كورشپرويزيان،نمايندهبانكمركزيدرشورايعاليجامعهحسابداران رسمي كشور با اشاره به سياستهاي بانك مركزي و لزوم شفافسازي صورتهاي مالي بانكها، بر ضرورت استفاده از خدمات حسابرسان حرفهاي به منظور اعتمادبخشي به صورتهاي مالي بانكها تاكيد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.