بانك شهر در جمع 100 برند برتر ملي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بانك ش//هر در ميان يكص//د برند برتر ملي قرار گرف//ت. به گزارش »جهانصنعت« به نقل از روابط عمومي بانك ش//هر در جشنواره تقدير از يكصد برند ملي از حس//ين محمد پورزرندي، مديرعامل بانك ش//هر قدرداني شد.

بر اين اساس در اين همايش كه با حضور سازمانهاي مطرح سراسر كش//ور برگزار شد، برند بانك شهر در ميان يكصد برند ملي كشور قرار گرفت. همچنين از مديرعامل اين بانك به واسطه تالش در ايجاد پايههاي مستحكم براي ارتقاي هرچه بيشتر جايگاه كشور در بازارهاي هدف و خلق يك برند ملي قدرداني شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.