آمادگی مسکو برای کمک به حل بحران قطر

Jahan e-Sanat - - NEWS - چالش

دویچهوله- آمریکا تازهترین آزمایش موشکی کرهشمالی را به شدت محکومکردوازجامعهجهانیخواستعلیهآنواکنشنشاندهند.کرهشمالی سهشنبه گذشته اعالم کرد که یک موشک بالستیک قارهپیما را با موفقیت آزمایش کرده است. این آزمایش همزمان با روز استقالل آمریکا انجام شد.

وزیر خارجه آمریکا آزمایش موشکی کرهشمالی را تهدید علیه این کشور، متحدانش، منطقه و تمام جهان توصیف کرده است. تیلرسون از تشدید تحریمها علیه پیونگیانگ خبر داد. او میگوید هر کشوری که به کارگران کرهشمالی کار دهد، این کشور را به لحاظ اقتصادی و نظامی حمایت کند و قطعنامههایشورایامنیتسازمانمللرارعایتنکندازیکرژیمخطرناک پشتیبانیکردهاست.

وزیر خارجه روسیه دیروز با دبیرکل اتحادیه عرب در مورد اوضاع در خاورمیانه به ویژه س//وریه و کشورهای عربی حوزه خلیجفارس گفتوگو کرد.

سرگئی الوروف در کنفرانس مطبوعاتی با دبیرکل اتحادیه ع//رب نقش این اتحادیه را در آرام کردن اوضاع خاورمیانه و شمال آفریقا ستود و تاکید کرد که این نقش در دوره اخیر اهمیتش بیشتر ش//ده است. وی افزود: مسکو به این مساله اهمیت میدهد که فعالیتهای اتحادیه عرب عمال رویکردی جامع پیدا کند و تمامی کش//ورهای عربی در آن مشارکت داشته باشند.

الوروف خاطرنش//ان ک//رد: در باور م//ا، اتحادیه عرب اهمیتش بیش//تر میشود و نقش روزافزونی در آرام کردن اوضاع خاورمیانه و ش//مال آفریق//ا پیدا میکند. ما به این مس//اله اهمیت میدهیم که این نقش تحکیم پیدا کند و فعالیت اتحادیه عرب با مشارکت تمامی کشورهای عربی بدون هیچ استثنایی، به صورت فراگیر باشد. اتحادیه عرب پس از بحران س//وریه، کرسی سوریه را در این اتحادیه از نظام دمشق گرفت.

دبیرکلاتحادیهعربنیزضمنرداظهاراتنسبتدادهشده به وی در رسانههای قطری اعالم کرد که از میانجیگریها برای حل بحران قطر حمایت میکند. الوروف نیز ضمن حمایت از تالشهای میانجیگرایانه آمادگی کشورش برای کمک به بهبود روابط میان کشورهای عربی را اعالم کرد. طرحانتقالشبکهالجزیرهبهلندن قطر در حال بررس//ی طرحی برای انتقال ش//بکه خبری الجزیره به لندن است تا در صورت شکست میانجیگریها در حل بحران قطر با کشورهای تحریمکننده آن، این شبکه هدف بمباران قرار نگرفته یا تعطیل نشود.

مسووالن قطری طرح جایگزینی را تدوین کردهاند که در صورت موفقیتآمیز بودن تالشهای چهار کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر در تعطیلی ش//بکه خبری الجزیره در قطر یا تغییر حاکمیت در دوحه آن را به اجرا بگذارند. این منابع اعالم کردند که اساس این طرح راهاندازی شبکه الجزیره از شهر لندن و انتقال فوری تمامی کارکنان آن از جمله مجریان، کارگردانان و گویندگان این شبکه خبری با تابعت کش//ورهای اروپایی و انگلیس به لندن در صورت وقوع هرگونه اتفاق خارقالعاده است.

بسیاری از چهرههای این شبکه خبری تابعیت انگلیسی دارند، از جمله فیصل القاسم، احمد منصور، جمیل عازر، سامی حداد، محمود مراد، زینالعابدین توفیق، محمد کریشان و دیگر چهرهها که لیست اسامی آنها طوالنی است.

منابع مذکور افزودند، مسووالن قطری از این نگران هستند که با باال گرفتن شدت درگیریها و به کارگیری گزینههای نظامی، ساختمان شبکه خبری الجزیره در شهر دوحه هدف بمباران موشکی قرار گرفته، این مرکز تخریب شده و پخش برنامههای آن به شکل کامل متوقف شود.

پیشتربرخیرهبرانکشورهایعربیدرسال3002ودر جریان جنگ علیه عراق از جورج بوش، رییسجمهور وقت آمریکا خواستند ساختمان شبکه خبری الجزیره را هدف قرار دهد. تونی بلر، نخستوزیر پیشین انگلیس نیز اعتراف کرد که بحثهایی در این زمینه مطرح ش//د. اس//نادی که هفته گذشته سایت ویکیلیکس منتشر کرد نیز صحت این مطالب و بحثها را تایید کردند.

محافل رسانهای در لندن بعید نمیدانند که قطع پخش ش//بکه الجزیره از دو ماهواره عربست و نایلست مهمترین تصمیمی باشد که احتماال در نشست دیروز قاهره با حضور وزرای خارجه عربستان، امارات، بحرین و مصر پس از مخالفت قطربا31 خواستهاینکشورهاازجملهتعطیلیشبکهالجزیره علیه این کشور اتخاذ میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.