فراخوان چپهای فرانسه برای تظاهرات علیه ماکرون

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رویترز- وزیر کشور اوکراین دیروز از مقابله پلیس سایبری این کشور با دومینحملهسایبریخبرداد.

کارشناسان در حال بررسی عامل این حمالت سایبری هستند. ویروس اینحملهسایبری،بهسیستمهایکامپیوتریدرشرکتهایمهمجهانهم حملهکردهاست.آرسنآواکف،وزیرکشوراوکراینتاکیدکرد،پلیسسایبری ارسال ایمیل و سایر فعالیتهای اینترنتی را متوقف کرده است. او گفت: این حمله متوقف شده است. سرورها از ردپای عوامل مجرم سایبری که به وضوح از فدراسیون روسیه نشات گرفته بود، پاک شد.

یورونیوز-دفترمطبوعاتیوزارتامورخارجهقزاقستاندیروزدربیانیهای اعالمکرد،آمریکاوقزاقستاناقدامبهامضاییکطرحهمکاریدفاعیدوجانبه برایسالهای8102-2202 کردهاند.

در بیانیه دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه قزاقس//تان آمده اس//ت، رایزنیهای دوجانبه بین نمایندگان وزارتخانههای دفاع قزاقستان و آمریکا در شهر واشنگتن صورت گرفت و دو طرف اقدام به امضای یک طرح همکاری دفاعی پنجساله جدید برای بازه زمانی 2022-2018 کردند. در این بیانیه تصریحشد:درجریانایننشستمسایلفعلیوآتیمربوطبههمکاریهای دفاعی میان قزاقستان و آمریکا مورد بحث قرار گرفت و در ضمن آنها طرح همکاری نظامی پنجساله جدید 2022-2018یارب را امضا کردند و در آن حوزههای همکاری برای این دوره پنجساله تعیین شد.

دولت میانهروی فرانس//ه با وجود وعدههای نخستوزیر مبن//ی بر کاه//ش بودجه در پنج س//ال آین//ده و کنترل بدهیهای عمومی، به راحتی توانست از پارلمان این کشور رای اعتماد بگیرد.

پارلمان فرانسه که اکثریت آن را اعضای حزب میانهروی جمهوری بهپیش امانوئل ماکرون تشکیل میدهند، با 370 رای موافق و تنها 67 رای مخالف به دولت جدید فرانس//ه رای اعتم//اد داد. در این رایگیری 129 رای ممتنع وجود داشت که این عدد نشاندهنده عدم مخالفت جمهوریخواهان با دولت فعلی فرانسه اس//ت. در مجموع در این رایگیری 566 نفر رای دادند.

این در حالی اس//ت که رهبر چپ افراطی فرانسه دیروز خواس//تار برگزاری اعتراض سراسری علیه طرحهای دولت ب//رای کاهش هزینهها، اصالحات کارگ//ری و طرح حامی اقتصاد کاهش مالیات شرکتها شد.

ژانلوک مالنشون که در انتخابات ریاستجمهوری اخیر شکس//ت خورد و اکنون عضوی از پارلمان اس//ت، یک روز پ//س از رای اعتماد پارلمان ب//ه طرحهای امانوئل ماکرون، رییسجمهور فرانسه سخن گفت.

به گفته مالنشون، ماکرون در قدرت غرق شده و تالش دارد چندین دهه پیشرفت در حقوق کارگران را معکوس کند. مالنشون که به اقدامات رییسجمهور جوان فرانسه با گذشته دو ماه از روی کار آمدن او به ش//دت معترض است، گفت: از همه دوستانم در سراسر کشور میخواهم برای برگزاری راهپیمایی در 12 ژوئیه )چهارشنبه آینده( آماده شوند.

ماکرون این هفته خواس//تار برگزاری نشس//ت ویژه دو مجلس پارلمان ش//د و در آنجا به قانونگذاران گفت که در صورت لزوم از یک رفراندوم برای اجرای اصالحات پارلمانی اس//تفاده خواهد کرد. با این حال رهبر چپ افراطی فرانسه میگوید: در مسیری حرکت میکنم که او به یک سرمست از قدرت تبدیل میش//ود. او گم//ان میکند میتواند تمام مشکالت را با زور حل کند.

با این حال، اتحادیههای تجاری قدرتمند فرانس//ه هنوز واکنشی به این برنامهها که جزییات آن سهشنبه گذشته از س//وی ادوار، فیلیپ، نخس//توزیر فرانس//ه تشریح شد، نداش//تند. تاکنون تنها کنفدراسیون سراسری کار موسوم به سیجیتی خواستار برگزاری تظاهرات شده است. سایر اتحادیههای سرشناس لحن آشتیجویانهتری در مذاکرات با دولت اتخاذ کردهاند. کنترلهزینههایعمومی نخستوزیر فرانسه با تاکید بر اینکه زمان پایان اختصاص هزینههای هنگفت برای بودجه عمومی فرا رسیده و بدهیها باید کنترل شود، گفت: بدهیهای دولت به سطح غیر قابل قبولی رسیده است.

امانوئل ماکرون معتقد اس//ت کنترل هزینههای فرانسه و کاهش کس//ری بودجه داخلی، کلید اصلی جلب اعتماد ش//رکایش در اتحادیه اروپا از جمله آلمان و متقاعد کردن برلین برای همراهی در اصالحات این بلوک است.

هفته گذشته بازرسان مستقل فرانسه فاش کردند امسال هش//ت میلیارد یورو کسری بودجه وجود دارد و پیشبینی کردند که بار دیگر کسری بودجه از میزان سه درصد درآمد ملی که اتحادیه اروپا تعیین کرده، بیشتر شود. ادوارد فیلیپ، نخستوزیر فرانسه در جمع قانونگذاران گفت: فرانسویها هزینههای عمومی را هدف گرفتند. همانند تمام اعتیادها این رویه هیچ مشکلی را حل نمیکند و همانند تمام اعتیادها نیازمند اراده و سمزدایی است.

نخس//توزیر فرانس//ه گفت: زمان اعتی//اد به اختصاص هزینههای کالن به بودجه عمومی فرار رسیده است. آلمان به ازای هر 100 یورویی که مالیات میگیرد 98 یورو هزینه میکند اما فرانس//ه به ازای ه//ر 117 یورویی که از مالیات کسب درآمد دارد، 125 یورو خرج میکند.

از طرفی سنای فرانسه با تمدید سه ماهه وضعیت فوقالعاده در این کشور موافقت کرد. در جریان رأیگیری برای تمدید سه ماهه وضعیت فوقالعاده در فرانسه،213 نفر از قانونگذاران سنای این کشور به این امر رای موافق دادند.

در همین حال 24 نفر از قانونگذاران فرانسوی در جریان این رایگیری با این تمدید سه ماهه مخالفت کردند. برقراری وضعیت فوقالعاده در فرانسه 15 ژوئیه به پایان میرسد.

قرار اس//ت اس//ناد مربوط به تمدید س//هماهه وضعیت فوقالعاده در فرانس//ه امروز برای تصویب به مجلس سفلی پارلمان این کش//ور تحویل داده ش//ود. فرانسه در پی وقوع حمالت تروریستی در پاریس و حومه آن در نوامبر 2015 در این کش//ور اعالم وضعیت فوقالعاده کرد. در این راستا نخس//توزیر فرانسه اعالم کرد، دولتش تدابیر الزم را برای وضعیت فوقالعاده اتخاذ خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: رییسجمهور فرانس//ه ماموریت افزایش حالت فوقالعاده را به ما محول کرده و باید در موعد تعیین ش//ده باشد یعنی از اول نوامبر آتی تجاوز نکند. حالت فوقالعاده نمیتواند تا ابد ادامه یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.