تالش لهستان برای نمایش اروپای نوین به ترامپ

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رییسجمهور آمریکا پیش از حضور در اجالس G20 به لهستان میرود تا با رهبران 12 کشور اروپای شرقی و مرکزی دیدار کند.

این در حالی است که دولت ورشو به دنبال نقش رهبری در ائتالف منطقهای است. در آستانه این سفر، ابهاماتی درباره رویکرد ترامپ وجود دارد. این برای نخستین بار نیست که یک رییسجمهور آمریکا به ورشو سفر میکند. از زمان ریاستجمهوری ریچارد نیکسون در سال 1972 تاکنون 10 نفر از سران دولت آمریکا به پایتخت لهستان سفر کردهاند.

با این حال این سفر با سفرهای روسایجمهور قبلی آمریکا کامال متفاوت است. دونالد ترامپ به عنوان رییسجمهور که مشابهاش در آمریکا وجود نداشته، با 12 رهبر کشورهای اروپای شرقی شامل استونی، بلغارستان و اتریش دیدار خواهد کرد.کاخ سفید اعالم کرد دولت ترامپ میخواهد با این سفر بر تعهد پایدار آمریکا به یکی از نزدیکترین همپیمانان اروپایی خود و اولویت دولت برای تقویت دفاع دستهجمعی در ناتو تاکید کند. کاخ سفید همچنین گفت: مساله ارزشها و منافع مشترک و روابط نزدیک با اروپای مرکزی هم مطرح است.

ترامپ همچنین میخواهد یک سخنرانی در محل بنای یادبود قیام ورشو در جریان سفرش ایراد کند. این در حالی است که رییسجمهور آمریکا در سفر به لهستان سفری آسان را در پیش خواهد داشت که با اعتراضات چندانی روبهرو نشده و در آن در ارتباط قدرتمند دو کشور تاکید میشود.لهستان میخواهد از فرصت این سفر استفاده کند تا هم خود را یک میزبان خوب جلوه دهد و هم خود را به عنوان یک سرزمین آزاد نمایش دهد. همچنین لهستان به دنبال نشان دادن خود به عنوان یک رهبر منطقهای بوده و اینبار ورش//و خود را به عنوان میزبان و مجری ابتکارعمل مشهور به سه دریا که برای نخستین بار از سوی آندژی دودا، رییسجمهور این کشور در سخنرانی در کنفرانسی در براتیسالوا ارائه شد، نشان میدهد.

دودااعالمکردهاینابتکارعملیکیازاولویتهایسیاسیریاستجمهوریاش خواهد بود. وی گفت: لهستان میخواهد یک جامعه منطقهای در کنار جامعه یورو آتالنتیک ایجاد کند و با این ابتکار عمل ما تضمین میکنیم اروپای مرکزی ایمن و منسجم و برخوردار از اقتصاد پویا و در حال رشد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.