سنای برزیل الیحه اصالح قوانین کار را به رای میگذارد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رویترز- با وجود انجام تحقیقات درباره فساد، سنای برزیل 11 ژوئیه 20) تیر( را تاریخ رایگیری درباره الیحه اصالح قانون کار ارائه شده از سوی میشل تامر تعیین کرد.سنای برزیل سهشنبه گذشته پیشنهادی را برای سرعت بخشیدن به تصویب این الیحه با 46 رای موافق و 19 رای مخالف تصویب کرد؛ اقدامی که نشانه تالش پارلمان برای کمک به احیای اقتصادی است که با رکود مواجه است. این الیحه اصالح قوانین کار، اولین اصالحات عمده در این قوانین در هفت دهه گذشته است که توسط پارلمان برزیل تصویبمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.