برگزارینشستسرانعربستانوآفریقا

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایسنا-پادشاهعربستانازسراناتحادیهآفریقاخواستنشستعربستانیآفریقایی را در پایان سال میالدی جاری یا اوایل سال آتی در عربستان برگزار کنند.عادلالجبیر در س//فرش به اتیوپی که میزبان نشست سران اتحادیه آفریقاست، گفت: عربستان توجه زیادی به روابط با کشورهای آفریقایی دارد. روابطتجاریوسرمایهگذاریمیانعربستانوکشورهایآفریقاییوجوددارد و عربستان برای تقویت این روابط تالش میکند. ریاض طی دوره گذشته از 20 رییسجمهورآفریقاییاستقبالکردهو01 کشورآفریقاییدررزمایش نظامی رعد شمال شرکت کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.