ارائهالیحهجدیدبرایاستقاللکاتالونیا

Jahan e-Sanat - - NEWS -

دویچهوله- رهبران کاتالونیا الیحهای را ارائه کردهاند که به موجب آن برگزاری یک همهپرسی استقالل حتی بدون موافقت مادرید در این منطقه تضمین خواهد شد و تاریخ اول اکتبر برای آن در نظر گرفته شده است.

بر اس//اس این الیحه جدید که از سوی دولت منطقهای تحت کنترل جداییطلبان در کاتالونیای اس//پانیا ارائه شد، این منطقه بالفاصله بعد از همهپرسی و در صورت رای اکثریت به جدایی از اسپانیا اعالم استقالل خواهد کرد. اگر در این همهپرسی رای »آری« پیروز شود، ظرف 48 ساعت اعالم استقالل خواهد شد و در صورت رای »نه« به همهپرسی استقالل، انتخابات زودهنگام برگزار شده و دولت جدیدی تشکیل خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.