سرنگونیپهپاداسراییلیتوسطارتشسوریه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایسنا-نیرویهواییارتشسوریهیکپهپاداسراییلیرادراستانقنیطره در جنوب سوریه سرنگون کرد.

یک پهپاد اسراییلی سهشنبه گذشته موشکهایی را به پایگاه نظامی نیروهای دولتی سوریه در تلالقبع واقع در شرق شهرک خان ارنبه در حومه قنیطرهشلیککردامااینحملهتلفاتجانیبهدنبالنداشت.بعدازاینحمله سامانههایدفاعینیرویهواییسوریهاینپهپادراسرنگونکردند.طیدوره اخیر درگیریها و حمالت در حومه استان قنیطره افزایش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.