اپوزیسیونترکیهبهدادگاهحقوقبشراروپامیرود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایسنا-حزباپوزیسیونترکیهدادخواستیدراعتراضبهتصمیمشورای عالی انتخابات ترکیه مبنی بر تصویب آرای بدون مهر رسمی در رفراندوم61 آوریل به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارجاع میدهد.

کمال قلیچداراوغلو اعالم کرد: من با تاسف باید اعالم کنم که رفراندوم به دلیل تصمیم ش//ورای عالی انتخابات غیرمش//روع بوده است. اکنون ما دادخواست خود را آماده کردهایم و پرونده شکایت خود را به دادگاه حقوق بشر اروپا ارائه میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.