50 شركت فعالتر بورس تهران

Jahan e-Sanat - - NEWS - شفافیت

فهرست 50 شركت فعالتر بازار سهام در س//هماهه اول امسال از سوي بورس تهران اعالم شد. تازهترين آمار بورس تهران نشان ميدهد سه شركت پااليش نفت بندرعباس، گروه مپنا و هلدينگ گس//ترش نفت و گاز پارس//يان به عنوان سه شركت برتر از 50 شركت فعال بورس اوراق بهادار در سهماهه اول امسال معرفي شدهاند. به گزارش فارس، ش//اخص فعاليت اين س//ه ناشر بورسي به ترتيب 6/512 واحد، 4/857 واحد و 4/079 واحد دردوره زماني مذكور عنوان شده است. براساس اين گزارش در فهرست 50 شركت فعالتر بورس اوراق بهادار تهران پس از سه ش//ركت مذكور، ناش//راني همچون توسعه معادن و فلزات،گروه مديريت سرمايهگذاري اميد و س//ايپا به ترتيب با شاخص 2/644 واح//د، 2/556 واحد و 2/018 واحدي قرار دارند. در انتهاي اين فهرست نيز به ترتيب سه شركت س//راميكهاي صنعتي اردكان با ش//اخص فعاليت 589 واحد، بيمه البرز با 598 واحد و س//رمايهگذاري خوارزمي با 599 واحد قرار دارند كه پايينترين رتبه را در شاخص قيمت 50 شركت فعال كسب كردهاند. بورس تهران ش//اخص قيمت 50 ش//ركت فعالتر را كه نش//اندهنده سطح عموم//ي قيمت س//هام آنه//ا در دورههاي سهماهه است براساس ميزان نقدشوندگي سهام ش//ركتها ارزيابي ميكند. به تعبير ديگ//ر بورس ته//ران ميزان نقدش//وندگي يا فعاليت ش//ركتها را مالك اصلي براي گزينش 50 ش//ركت قرار داده و به همين سبب شاخص مزبور را شاخص 50 شركت فعالتر ناميده اس//ت. انتخ//اب اين پنجاه شركت با توجه به معيارهاي دادوستد سهام، تناوب دادوستد سهام و ميزان اثرگذاري بر بازار سهام محاسبه ميشود كه در آن تعداد سهام معامله شده، ارزش سهام معامله شده، تعداد روز معامله، دفعات معامله، ميانگين تعداد س//هام منتشر شده و ميانگين ارزش س//هام ش//ركت در دوره مورد ارزيابي قرار ميگي//رد. بورس تهران به وس//يله فرمول ميانگين هارمونيك معيارهاي فوق را براي كليه ش//ركتهاي بورس اعمال ميكند و ب//ا روش ميانگين موزون براس//اس فرمول الس//پيرز و روش ميانگين ساده با فرمول داوجونز آن را محاسبه ميكند.

تصويب سود نقدي 102000 ميليارد ريالي

افزون بر اين، ميزان س//ود تقسيم شده شركتها به تفكيك صنعت از ابتداي سال جاري تا پايان خردادماه، برابر با 102 هزار ميليارد ريال بود و متوس//ط س//ود نقدي براي هر س//هم معادل 510 ريال را نشان ميدهد. تطبيق سود )زيان( پيشبيني شده ش//ركتها در اين ماه نسبت به ارديبهشت 96 نشان ميدهد كه تعداد هشت شركت ب//ا افزاي//ش، تعداد 15 ش//ركت با كاهش و مابقي ش//ركتها برابر با 284 ش//ركت، تغييري در س//ود )زيان( پيشبيني ش//ده نداشتهاند. همچنين سود و زيان پيشبيني شده شركتها در پايان خردادماه سال 96 برابر با 397918 ميليارد ريال ميباشد كه نسبت به ارديبهش//تماه، معادل 12768 ميليارد ريال كاهش را نش//ان ميدهد. در پايان خرداد ماه 96 متوس//ط س//ود)زيان( خالص ش//ركتهاي بورس//ي ب//ه ازاي هر سهم برابر با 300 ريال ميباشد. در ضمن ميزان سود تقسيم شده شركتها به تفكيك صنعت- انباش//ته از ابتداي س//ال تا پايان خردادم//اه، برابر با 102 هزار ميليارد ريال بوده ك//ه 629 درصد درآمد )زيان( واقعي شركتها بوده است. همچنين متوسط سود نقدي براي هر س//هم معادل 510 ريال را نشان ميدهد. ريشهيابي توقف نمادها افزون بر اين يكي از داليلي كه شركتهاي حاض//ر در بورس را با چالش مواجه ميكند، توقف نمادها است. در اين ارتباط يك تحليلگر بازار سهام معتقد است: توقف طوالنيمدت نمادها و نيز ركود و شرايط منفي حاكم بر اين بازار از جمله داليل عدم تمايل ورود نقدينگي به بازار سهام است. عباس عليزاده كارشناس بازار س//رمايه در گفتوگو با تسنيم با اشاره به اينكه كمبود نقدينگي يكي از مش//كالت كنوني معامالت بازار س//رمايه است، گفت: بخش//ي از داليل عدم تمايل ورود نقدينگي به بورس، توقف طوالنيمدت نمادها در بازار است. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: يكي از ويژگيهاي اصلي بازار سهام، نقدشوندگي آن است و شرايط بورس بايد بهگونهاي باشد تا سرمايهگذاران و س//هامداران در هر زمان كه تمايل داش//تند، بتوانند اقدام به فروش سهام خود و نقد كردن آن كنند. وي با انتقاد درخصوص اي//ن موضوع كه در برخي موارد توق//ف نمادهاي معامالت//ي در بورس حتي چند سال طول ميكش//د، اذعان داشت: بر اين اساس متوليان بازار سرمايه بايد هر چه سريعتر نسبت به رفع اين نقص بزرگ بازار سرمايه در كشور اقدام كنند. اين كارشناس ب//ازار س//رمايه افزود: نمونه اي//ن توقفهاي طوالني را ميتوان توقف طوالنيمدت بانك ص//ادرات عنوان كرد كه از تيرماه گذش//ته تاكن//ون نماد آن در بورس متوقف اس//ت و متوليان بازار هيچ تالشي براي بازگشايي آن در بورس نميكنند و اين درحالي اس//ت كه شمار بااليي از سهامداران اين بانك به مدت يكسال است كه دسترسي به نقدينگي خود ندارند. وي ادامه داد: از س//وي ديگر شرايط ركودي و منفي بازار س//هام نيز يكي ديگر از داليل عدم تمايل نقدينگي براي ورود به اين بازار اس//ت كه با توجه به بازدهي پايين آن، سرمايهگذاران انگيزهاي براي سرمايهگذاري در بورس ندارند. اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اين موضوع كه يكي از داليل حضور سرمايهگذاران در بورس پيشبيني آينده بازار و معامالت آن است، گفت: در فضاي ابهامآلود بورس كه آين//ده در آن غيرقابل پيشبيني نيست، سرمايهگذاران با احتياط و ابهام اقدام به ورود نقدينگي خود به بازار سهام ميكنند. وي همچنين با بيان اينكه در بورسهاي دنيا براي شرايط ركودي و منفي نيز تدابيري براي حفظ و ورود نقدينگي جديد در نظر گرفته ميشود، گفت: بر اين اساس عرضههاي اوليه از جمله اين راهكارهايي هستند كه ميتوانند موجب حفظ و ورود نقدينگي به بورس شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.