سبز شدن نماگر پس از 3 روز

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در آخرين روز معامالت بورس تهران در اين هفته شاهد رشد يكدست قنديها بوديم. از طرفي در تعداد زيادي از گروهها، قيمت سهام شركتهايي كه ارزش معامله بااليي داشتند، با روند نزولي مواجه شد. به گزارش ايسنا، روز گذشته شاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران 87 واحد رشد كرد و به رقم 78 هزار و 720 واحدي رسيد. همچنين شاخص كل هموزن با رشد 30 واحدي خود تا رقم 17 هزار و 196 واحدي باال آمد. ش//اخص آزاد شناور نيز با23 واحد رش//د به عدد58 هزار 799و واحدي رسيد و شاخص بازار اول با 29 واحد كاهش، عدد 54 هزار و 223 واحدي راتجربهكرد.اماش//اخصبازاردومبا085 واحدرش//دبهعدد671 هزارو 662 واحديرسيد.نمادشركتارتباطاتسيارايرانباحدود07 واحدتاثير مثبت بيشترين نقش را در نوسانات صعودي دماسنج بازار سرمايه داشت. همچنين نماد شركتهاي آسانپرداخت پرشين، گروه مپنا و پااليش نفت تهرانتاثيراتمثبتيرويدماسنجبازارداشتند.پااليشنفتبندرعباسنيزدر طرفمقابل22واحدتاثيرمنفيرويشاخصهاگذاشت.كشتيرانيجمهوري اسالمي ايران، سرمايهگذاري غدير و گروه پتروشيمي سرمايه ايرانيان نيز بر روند دماسنج بازار تاثيرات كاهنده داشتند. روز گذشته در گروه قند و شكر شاهد رشد يك باره تمام نمادها بوديم بهطوري كه در تعدادي از نمادهاي گروه قندي صف خريد مشاهده ميشد. اما در گروه محصوالت شيميايي اكثر نمادها مخصوصا آنهاي//ي كه از حجم و ارزش باالي معامله برخوردار بودند، روند رو به كاهش در قيمت پاياني را تجربه كردند. در گروه استخراج كانههاي فلزي نيز قيمت سهام اكثر شركتها روند رو به كاهش را طي كرد به عنوان مثال در معادن بافق كه ارزش معامالتاش به بيش از 9 ميليارد تومانميرسيدوحجممعامالتشرقم447 ميليونسهمراتجربهميكرد قيمت پايانياش نزديك به دو درصد افت كرد اما در گروه فلزات اساسي روند تغيير قيمتها مقداري متعادلتر بود و نيمي از نمادها توانستند روند رو به افزايش را در قيمت پاياني تجربه كنند. در گروه خودرو نيز سهام شركتهاي ايرانخودرو، پارسخودرو، زامياد، سايپاديزل، قطعات اتومبيل ايران، آهنگري تراكتورسازي ايران و تعداد ديگري از سهمها روند رو به كاهش در قيمت پاياني را تجربه كردند و تعدادي از تكسهمها نيز با وجود رشد از افزايش قيمتچندانيبرخوردارنبودند.ارزشمعامالتبورستهرانروزگذشته به رقم812 ميلياردتومانرسيدكهاينرقمناشيازدستبهدستشدن255 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 42 هزار و 266 نوبت دادوستد بود. از جمله معامالت درونگروهي روز گذشته ميتوان به دادوستدهايي در نماد داروپخش، بانك ملت، گروه پتروشيمي سرمايهگذاري ايرانيان، فوالد مباركه، معدني و صنعتي گلگهر، معدني و صنعتي چادرملو و پتروشيمي مبين اشاره كرد. در بين اين نمادها نماد شركت دارو پخش عنوان بيشترين حجم و ارزش معامله را از آن خود كرد. بازگشاييوتوقف21 نماد همچنين در پايان معامالت تاالرهاي بورس اوراق بهادار تهران ديروز21 نمادبازگشاييو5 نمادمتوقفشدند.بهگزارشبورستهران،نمادمعامالتي شركت پارسسويچ )بسويچ(،گروه دارويي بركت )بركت(، داروسازي فارابي )دفارا(،گروهداروييالبرز)والبر(،صنايعشيمياييفارس)شفارس(،قندقزوين )قزوين( پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه مبني بر تقسيم سود نقدي،سايپاآذين)خاذين(،كمكفنرايندامينسايپا)خكمك(پسازبرگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه بدون تقسيم سود نقدي، ارتباطات سيار ايران )همراه( پس از برگزاري مجمع عمومي فوقالعاده مبني بر تصويب افزايش سرمايه، ايران ارقام )مرقام( با توجه به تعديل پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به13 شهريور69، سيمان هرمزگان)سهرمز( با توجه به ارائه صورتجلسهمجمععموميعاديبهطورفوقالعادهمنتشرشدهدرسايتكدال و حقتقدم شركت گروه دارويي البرز )والبرح( جهت عرضه حقتقدم استفاده نشدهبازگشاييشدند.همچنيننمادمعامالتيشركتهايگسترشصنايعو خدماتكشاورزي)تكشا(،داروسازيكوثر)دكوثر(،سرمايهگذاريصنعتنفت )ونفت(وپتروشيميجم)جم(جهتبرگزاريمجمععموميعاديساالنهبه منظور تصويب صورتهاي مالي، شركت معدني و صنعتي چادرملو )كچاد( جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه به منظور تصويب صورتهاي ماليوتشكيلجلسههياتمديرهبهمنظورتصميمگيريدرخصوصافزايش سرمايهمتوقفشدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.