رشد ژئوپلتيكي بورسها در آسيا

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بازارهاي آس//يايي در پي افزاي//ش ميزان تقاضا براي خريد س//هام و افت تقاضا براي خريد اوراق قرضه دولتي در پي نگرانيهاي ژئوپولتيك با افزايش همراه شدند. به گزارش سنا، نگراني از آزمايش موشكي كرهشمالي موجب كاهش خريد اوراق قرضه دولتي كش//ورها و رشد خريد و فروش س//هام در بازار آسيا شد. در اين بين، شاخصها در بازار اروپا روند نزولي را به ثبت رس//اندند در حاليكه قيمت س//هام در بازارهاي ژاپن و هنگكنگ روند منفي روز گذش//ته خود را جبران كردند و با پيش//تازي قيمت س//هام شركتهاي خودروسازي، توانستند روند مثبت را از خود به جاي بگذارند. براس//اس اي//ن گزارش، قيمت طال به روند افزايش//ي خود ادامه داد در حاليكه نگراني از تحركات موش//كي كرهشمالي موجب رشد قيمت طال به عنوان پشتوانهاي براي سرمايهگذاريهاي آتي شد. در اين بازارها، ش//اخص آسيا پاسفيك با رشد 0/4 درصدي همراه ش//د در حاليكه شاخص استاكس اروپا با كاهش 0/3 درصدي معامالت را ادامه داد. در اين بين، شاخص S&P استراليا كاهش 0/4 درصدي را از آن خود كرد در حاليكه شاخص تاپيكس ژاپن با رشد 0/6 درصدي همراه شد. در اين بين، شركت خودروسازي سوبارو افزايش 3/7 درصدي را از آن خود كرد در حاليكه قيمت سهام شركت تويوتا موتور با رشد 1/6 درصدي معامالت را خاتمه داد. در ادامه شاخص كاسپي كرهجنوبي 0/3 درصد مثبت شد

بينالملل و قيمت س//هام شركت الكترونيكي سامسونگ با رشد .1 2 درصدي معامالت را خاتمه داد. ش//اخص هنگ سنگ چين با رشد 0/6 درصدي همراه شد در حاليكه شاخص شانگهاي با رش//د 0/8 درصدي مواجه شد. در بازارهاي كااليي قيمت طال با رشد 0/2 درصدي به هر اونس يك ه//زار و 225 دالر معامله ش//د. در حاليكه قيمت نفت وس//ت تگزاس با رش//د 1/0درصدي هر بشكه 47 دالر و 13 دالر معامله شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.