اهميت عرضه گندم در بورس كاال

Jahan e-Sanat - - NEWS -

از جمل//ه مزاياي عرض//ه گندم براس//اس طرح قيمت تضميني، ش//فافيت قيمت و كيفيت محصول اس//ت. علي شاعري، سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس در گفتوگو با تسنيم درخصوص مصوبه هيات دولت براي اجراي سياست قيمت تضميني گندم چهار اس//تان در بورس كاالي ايران گفت: عرضه گندم در بورس كاال اقدام مثبت و كارشناسي است چراكه از مزاياي اصلي عرضه گندم براساس طرح قيمت تضميني، شفافيت قيمت و كيفيت محصول است بهطوري ك//ه خريداران به واس//طه عرضه گن//دم در بورس از لحاظ كمي و كيفي با خيال راحتتري به عرضههايي كه از طريق بورس انجام ميشود، روي ميآورند. سخنگوي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس همچنين مشكالت اصلي گندمكاران را مطالبات معوق دانست و افزود: بهطور يقين با عرضه گندم در بورس ميتوان به حل مشكالتي كه در حال حاضر در پرداخت مطالبات گندمكاران وجود دارد، كمك شاياني كرد و مطالبات گندمكاران در كوتاهترين زمان پرداخت خواهد شد. وي ادامه داد: از مزاياي ديگر طرح قيمت تضميني ميتوان به خارج شدن خريد گندم از انحصار دولت و حضور گسترده بخش خصوصي اشاره كرد. نماينده مردم بهشهر، نكا و گلوگاه در مجلس با بيان اينكه با ورود بخش

نگاه خصوصي ش//اهد يك رقابت سالم و شفاف در خريد گندم خواهيم بود افزود: هر چه بيش//تر بتوانيم بخش خصوصي، مردم و تعاونيها را با مكانيس//م بورس وارد تجارت و خريد و فروش محصوالت كشاورزي از جمله گندم كنيم، به نفع كش//اورزان و صنعت كشاورزي خواهد بود چراكه شفافيت حداكثري به معناي جلوگيري از رانت و امكان سياستگذاري براي مديران تصميمگير است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.