درج 2 شركت در بازار دوم فرابورس

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه بورس- ش//ركت ليزينگ ايران و شرق از گروه واسطهگريهاي مالي و پولي به عنوان يكصدوشصتيكمين نماد معامالتي در فهرس//ت نرخهاي فرابورس درج شد. ش//ركت ليزينگايرانوشرق با نماد معامالتي »ولشرق« در زيرگروه ليزينگ مالي قرار داشته و 26 مهر ماه سال 95 در بازار دوم فرابورس پذيرش شده است. موضوع فعاليت اين شركت طبق مفاد اساسنامه مبادرت به انجام هرگونه عملي//ات ليزينگي مالي، بازرگاني و نيز دادوس//تد كاال و س//هام در داخل و خارج از كشور و نيز تاسيس و تصدي واحدهاي توليدي و صنعتي ...و اس//ت. ش//ركت ليزينگ ايران و ش//رق با سرمايه 300 ميليارد ريالي در سال 84 با مجوز بانك مركزي تاس//يس شده و نگاهي به تركيب س//هامداري آن نش//ان ميدهد نزديك به 100 درصد از مالكيت اين ش//ركت در اختيار ش//ركت سرمايهگذاري تدبي//ر ق//رار دارد. بررس//ي تركيب پرتفوي تس//هيالت اعطايي اين ش//ركت حاكي از آن اس//ت پرتفو تسهيالت اعطايي »ولش//رق« در حوزههاي س//اختمان و تجهيزات س//اختماني، تجهيزات صنعتي و پزش//كي متمركز شده است. در گزارش فعاليت هياتمديره براي دوره 21ماهه منته//ي ب//ه 30 آذرماه 95 درخص//وص برنامههاي آتي اين ش//ركت اعالم شده افزايش سرمايه شركت، افزايش توان مالي ش//ركت براي توسعه دامنه فعاليت و بازدهي سرمايه در ميان شركتهاي ليزينگ فعال در سطح كشور، بهكارگيري زنجيره خريد-تامين مالي-ليزينگ در بخش تجهيزات س//اختماني، صنعت، اداري و پزشكي و انتشار مجدد اوراق مشاركت از جمله برنامههاي آتي »ولشرق« به شمار ميروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.