سهم 10 درصدي بخش خصوصي واقعي از واگذاريها

Jahan e-Sanat - - NEWS - کف بازار

ريي//س كميس//يون وي//ژه حماي//ت از تولي//د ملي مجلس گفت: 22 درصد خصوصيس//ازيها به س//هام عدال//ت، 35 درصد به نهادهاي عموم//ي غيردولتي و ش//ركتهاي وابس//ته و فقط حدود 10 درصد از آن به بخش خصوصي واقعي واگذار ش//د. ب//ه گزارش واحد مركزي خب//ر، حميدرضا فوالدگر گفت: بنگاههايي كه در اين مدت واگذار شده در مقايسه با حجم بنگاههاي باقيمان//ده، حدود 20 تا 30 درصد حجم تعداد بنگاهها و ح//دود 30 تا04 درصد از حجم ريالي ارزش بنگاهها هن//وز باقيمانده اس//ت كه برخي از آنها ش//ركتهاي خدماتي اس//ت كه نوع واگذاري آنه//ا با بقيه بنگاهها ف//رق ميكند و برخي هم هنوز به عللي واگذار نش//ده است. وي با اشاره به اينكه 11 سال از ابالغ سياستها و 9 سال از ابالغ قانون اجراي اصل «44» قانون اساسي گذشته است، گفت: بايد همه واگذاريهاي ما تا پايان برنامه پنجم توس//عه به پايان ميرسيد اما هنوز بخشي باقيمان//ده اس//ت. فوالدگر با بيان اينك//ه تكاليف اصل «44» قانون اساس//ي فقط درباره واگذاريها نيس//ت، گفت: مهمتر از آن ايجاد زمينه حضور بخش خصوصي واقع//ي در زمينه اقتصاد و كاه//ش تصديگري دولت است. وي با اشاره به اينكه باال رفتن نرخ رشد اقتصادي، افزايش بهرهوري، قدرت سرمايهگذاري و پسانداز مردم، گس//ترش مالكيت عمومي و عدالت اجتماعي از اهداف هشتگانه سياستهاي اصل «44» قانون اساسي است، گف//ت: آنچه ك//ه روح اين سياس//تها و قانون مربوط به آن اس//ت، كاه//ش تصديگري دول//ت و تغيير آن از مداخل//ه به نظ//ارت، برنامهريزي و هدايت و ديگري توانمندسازي بخش خصوصي و ايجاد زمينه حضور آن در اقتصاد كش//ور است. رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل «44» قانون اساسي درباره گزارش آسيبشناسانه اين كميسيون درباره روند بررسي واگذاريها و اجراي اين اصل گفت: اين كميس//يون در محورهاي اصل ،«44» بهبود فضاي كس//بوكار، توليد ملي و اشتغال در حال تهيه گزارش است. فوالدگر با اشاره به اينكه اين گزارش، نظارتي اس//ت، افزود: اگر در اين گزارش به اين نتيجه رسيديم كه قانون هم بايد اصالح شود، وارد اين موضوع هم خواهيم ش//د. وي اضافه كرد: از آنجايي كه ابتداي نهاد دولت در كشورمان با بوروكراسي و ديوانساالري و اقتدارگراي//ي دولتي همراه بود حتي پيروزي و تحول فرهنگي انقالب اسالمي نتوانست اين اقتدارگرايي دولتي را متحول كند. فوالدگر ادامه داد: مديران هم ميخواهند حوزه اختيارات خود را گسترش دهند و همچنين برخي از افرادي كه در شركتهاي دولتي مسووليت و منافعي دارن//د، مانع واگذاريها به بخش خصوصي ميش//وند. وي تاكي//د كرد: بهبود فضاي كس//ب و كار، رفع موانع توليد، اصالح ساختارها، مقابله با انحصار و رقابتپذيري شركتها، آموزش، تحقيقات، سالمت و فرهنگ از جمله تكاليف باقيمانده است كه بايد انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.