ﻛﺎهش ﺷﺎﻧس ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ب//ا افزايش 11/1 درصدي ش//اغالن مرد در سال49 نسبت به سال48، تعداد شاغالن زن با كاهش 12/6 درصدي مواجه بوده؛ به اين ترتيب ميتوان گفت با پديده مردانه شدن اشتغال و زنانه شدن بيكاري مواجه هستيم.

طبق نتايج آمارگيري نيروي كار، نرخ مشاركت اقتصاديونرخبيكاريزنانبهترتيباز71 درصد و 17/1 درصد در سال 1384 به 13/3 درصد و 19/4 درصددرسال4931 رسيدهاستكهنشان از افزايش شكاف جنسيتي و كاهش شانس زنان براي حضور در بازار كار ايران طي سالهاي اخير دارد. از طرفي نتايج بيانگر اين نكته است كه با وجود كاهش ميزان مش//اركت اقتصادي زنان، مشاغل زنان به ويژه زنان داراي تحصيالت عالي كيفيتر و تخصصيتر شده است.

اش//تغال زنان طي دهههاي اخير به يكي از موضوعات مهم و تاثيرگذار در تصميمگيريها و برنامهريزيهاي كش//ور تبديل ش//ده اس//ت. زنان همانند مردان به عنوان منابع ارزشمند در توسعه و پيشرفت جامعه نقش تعيينكنندهاي دارند. ضمن اينكه بانوان از لحاظ سطح دانش و تواناييها، ظرفيت بالقوهاي دارند و ميتوانند در ش//رايط كنوني و تحوالت اقتصادي و اجتماعي كشور زمينهساز تحول باشند.

با بررس//ي روند اشتغال بانوان طي 10 ساله 84 ت//ا 94 ميتوان به اين نتيجه رس//يد كه در كنار برخي عوامل نظير مسايل فرهنگي، دستمزد پايينتر زنان نسبت به مردان، مردانه بودن برخي مشاغل، مسووليتهاي خانه و فرزندآوري ...و ساير موارد چون پرداخت يارانهها كه به نوعي موجب جبران بخش//ي از هزينههاي زندگي به ويژه در مناطق روستايي شده است و همچنين كاهش تمايل كارفرمايان در خصوص بهكارگيري زنان به دليل تصويب برخي قوانين و مقررات حمايتي از زنان شاغل )مانند افزاش مدت زمان مرخصي زايم//ان( در كاهش نرخ مش//اركت اقتصادي و افزايش نرخ بيكاري زنان طي اين سالها بيتاثير نبوده است.

از طرفي برخي كارشناس//ان صاحبنظر در ارتباط با ميزان مشاركت زنان در اقتصاد كشور بر اين باورند كه در اظهار و سنجش ميزان فعاليت و مشاركت زنان، احتماال با كمگويي مواجه هستيم و باورها بر اين است كه نرخ مشاركت زنان بايد بيشتر از ميزان آمار رسمي موجود باشد.

به گزارش مهر نتايج طرح آمارگيري نيروي كار كشور طي سالهاي 1384-1394 حاكي از آن است كه جمعيت فعال 10 ساله و بيشتر كشور با ش//ش درصد افزايش از حدود 23 ميليون نفر درسال4831بهبيشاز42ميليوننفردرسال 1394 رسيده است.

از طرفي تعداد شاغالن 10 ساله و بيشتر نيز طي اين دوره با افزايش 6/6 درصدي مواجه بوده و از حدود 20 ميليون ش//اغل در س//ال 1384 ب//ه حدود 22 ميليون ش//اغل در س//ال 1394 رسيده است.

بررسيتعدادبيكاران01 سالهوبيشتركشور در س//الهاي 1384 و 1394 نيز نشان ميدهد كه اين تعداد با افزايش دو درصدي مواجه بوده استيعنيكميبيشاز05هزارنفربهجمعيت بيكاران اضافه شده است. اين افزايش براي مردان، 2/1 درصد و براي زنان 1/9 درصد بوده است.

اما آمار بيانگر اين موضوع اس//ت كه در برابر افزايش 11/1 درصدي ش//اغالن مرد در س//ال 1394 نس//بت به س//ال ،1384 تعداد شاغالن زن با كاه//ش 12/6 درصد مواجه بوده اس//ت. در س//ال 1384 نزديك به چهار ميليون نفر از شاغالن، زن بودهاند كه اين تعداد در سال 1394 به حدود سه ميليون و چهارصد هزار نفر رسيده اس//ت يعني تقريبا حدود 600 هزار نفر از زنان شاغل طي اين دوره زماني كاسته شده است. به عبارت ديگر ميتوان گفت طي اين دوره به طور متوسطدرهرسال،نزديكبه05هزارزنازبازار كار خارج شدهاند.

با نگاهي به نس//بت جنس//ي اش//تغال طي سالهاي مذكور ميتوان گفت اين نسبت روند افزايشي داشته به طوري كه از 420 مرد شاغل در مقابل 100 زن شاغل در سال 1384 به 534 مرد ش//اغل در مقابل 100 زن ش//اغل در سال 1394 رس//يده است. همچنين نسبت جنسي بيكاري طي اين سالها تقريبا بدون تغيير بوده و 226 مرد بيكار در مقابل 100 زن بيكار وجود داش//ته است. به اين ترتيب ميتوان گفت كه با پديده مردانه شدن اشتغال و زنانه شدن بيكاري مواجه شدهايم.

شكافجنسيتينرخمشاركتاقتصادي و نرخ بيكاري

براساس آخرين آمارها نرخ مشاركت اقتصادي از 41 درصد در س//ال 1384 به 38/2 درصد در س//ال 1394 كاهش يافته است. اين نرخ براي مردان و زنان در سال 1384 به ترتيب به ميزان 64/7 و 17 درصد بوده است كه با كاهش 1/5 و 3/7 درصد اين نرخ براي مردان و زنان به ترتيب بهعدد2/36 13/3و درصددرسال4931 رسيده است. از طرفي با محاسبه شكاف جنسيتي نرخ مش//اركت اقتصادي، اين شكاف از 47/7 درصد در س//ال 1384 به 49/9 درصد در سال 1394 رس//يده است. به اين معنا كه طي اين دوره 2/2 درصد افزايش داشته است.

همچنين نرخ بيكاري مردان و زنان به ترتيب از 10 و 17/1 درصد در سال 1384 به 9/3 و 19/4 درصد در سال 1394 رسيده است به طوري كه ايننرخبرايمردان7/0 درصدكاهشيافتهاست ولي براي زنان 2/3 درصد با افزايش مواجه بوده است. به عبارتي با محاسبه شكاف جنسيتي نرخ بيكاري ميتوان گفت كه اين شكاف با افزايش 3 درص//دي از -7/1 درصد در س//ال 1384 به -10/1 درصد در سال 1394 رسيده است.

به طور كلي آمارهاي فوق، به عنوان مولفههاي تاثيرگذار، بيانگر شكاف جنسيتي در بازار كار ايران هستند. همچنين روند شكاف جنسيتي تا سال 1393 تقريبا افزايشي بوده و از اين سال تاكنون رو به كاهش هستند. بيكاريزنانجوان! بي//كاري در ايران ني//ز همانند غالب مناطق جهاني، زنان جوان را بيش از مردان جوان تحت تاثير قرار داده است. در سال 1384 نرخ بيكاري جوانان 24-15 س//اله به ترتي//ب 20/4 و 32/6 درصد بوده اس//ت كه به مي//زان 22/3 و 42/8 درصد در س//ال 1394 رسيده اس//ت. اين آمار نش//ان از افزايش 2/10 درص//دي بيكاري زنان جوان در برابر افزايش 1/98 درصد اين نرخ براي مردان دارد. به بيان ديگر شكاف جنسيتي نرخ بيكاري جوانان

24-15 ساله نيز با افزايش 8/3 درصد مواجه بوده اس//ت و از -12/2 درصد در سال 1384 به -20/5 درصد در سال 1394 رسيده است.

بر اس//اس اعالم سازمان بينالمللي كار، نرخ جهاني مش//اركت اقتصادي زنان از 52/4 درصد در س//ال 1995 به 49/6 درصد در سال 2015 كاهش يافته است و شكاف جنسيتي اشتغال با 0/6 درصد كاهش به 25/5 درصد در سال 2015 رسيده است. نتايج بررسي انجامشده حاكي از آن است كه زنان در سطح جهان بيشتر در معرض بيكاري هستند و نرخ بيكاري زنان 6/2 درصد در برابر نرخ بي//كاري 5/5 درصدي مردان، گزارش شده است. بيكاريجهانيزنان در عي//ن حال در مقياس جهان//ي نيز زنان در دوران اش//تغال خود ب//ا موانع ويژهاي روبهرو هستند. زنان در بسياري از مناطق جهان فرصت كمتري جهت مش//اركت در ب//ازار كار دارند يا مجبورند مشاغل با كيفيت پايينتر را قبول كنند يا از حقوق ومزاياي پايينتري نسبت به مردان برخوردار هستند.

نابرابري بين زنان و مردان در بازار كار جهاني در زمينه فرصتهاي شغلي، درآمدها و رفتارها وجود دارد. در دو دهه اخير پيشرفت چشمگير زنان در موفقيتهاي آموزشي، موجب بهبود قابل توجهي در موقعيت شغليشان شده است. در بسياري از مناطق جهان در مقايسه با مردان، زنان احتمال بيشتري دارد كه بيكار شوند يا بيكار بمانند. آنان فرصتهاي كمتري جهت مشاركت در بازار كار دارند و چنانچه مشاركت كنند، مجبورند مشاغل با كيفيت پايينتر را قبول كنند.

نرخ جهاني مش//اركت اقتص//ادي زنان بين س//الهاي 1995 ت//ا 2015 از 52/4 به 49/36 درصد كاهش يافته اس//ت كه رقم مشابه براي م//ردان كاه//ش از 79/9 ب//ه 76/1 درصد بوده اس//ت. در جهان فرصت براي مشاركت زنان در بازار كار تقريبا 27 درصد كمتر از مردان اس//ت. نرخ مشاركت پايين زنان به فرصتهاي شغلي كمتر با اندك تغيير در طول زمان منجر ش//ده است به گونهاي كه تاثير منفي بر سطح درآمد و امنيت اقتصادي زنان گذاش//ته است. در سال 2015 شكاف جنسيتي اش//تغال 25/5 و تنها 0/6 درصد كمتر از سال 1995 است كه موجب بيميلي زنان شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.