2 دليل گراني اخير خودرو از زبان نعمتزاده

Jahan e-Sanat - - NEWS -

وزير صنعت، معدن و تجارت افزايش هزينه حقوق و دستمزد و نرخ ارز را دليل افزايش اخير قيمت خودرو از سوي شوراي رقابت اعالم كرد.

محمدرضا نعمتزاده در حاشيه جلسه هيات دولت افزود: در بدو شروع اين دولت، سهام سازمان گسترش و نوسازي كه يك سازمان دولتي و زيرپوشش دولت است در دو خودروساز بزرگ 20 درصد بود.

وي افزود: در سال 93 صحبت شد كه بخشي از اين را ميشود واگذار كرد و آن موقع هم تقاضا براي خريد سهام در بورس باال بود بنابراين با تصويب دولت، س//هام دولت در ايرانخودرو به ‪14 /5‬ درصد و در س//ايپا هم به ‪17 /5‬ درصد كاهش پيدا كرد.

وي افزود: بنابراين از حد 20 درصد هم كمتر و سهام در اختيار عموم مردم است و دستگاههايي داريم كه در دولتهاي گذشته از طريق بورس واگذار شدهاند. نعمتزاده گفت: به خاطر خودرو كه اغلب مورد سوال هستيم، داشتن يك صندلي در هياتمديره براي اين دو شركت مهم، مفيد و ضروري است ولي تعصب نداريم كه به صورت دولتي اداره شود و هيچ سهام ممتاز هم آنجا وجود ندارد.

به گزارش تسنيم، وي گفت: باالخره مجمع عمومي و هياتمديره تصويب ميكند و در هر ش//ركت، سازمان گسترش يك نفر بهعنوان نماينده دارد كه سياستهاي عمومي دولت را بتوانيم اعمال كنيم.

وزير صنعت افزود: يكي از عواملي كه شوراي رقابت در قيمتگذاري خودروها لحاظ ميكند، كيفيت است، اگر كاهش پيدا كند ضريب منفي ميگيرد و اگر افزايش پيدا كند، ضريب مثبتي گيرد.

نعمتزاده اظهار داشت: با توجه به افزايش هزينه حقوق و دستمزد و نرخ ارز، شوراي رقابت هم افزايش قيمتهايي اعمال كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.