بازاركمبودشمشفوالدندارد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

شاتا- يك مقام مسوول گفت: كمبود شمش فوالد در بازار وجود ندارد و مشكلاصليواحدهاينورديكمبودتقاضابرايخريدميلگرداستكهحاشيه سود را به حداقل برده است.

ميكاييلعظيمي،مديركلدفترصنايعمعدنيفلزيوزارتصنعتافزود: تقاضا براي خريد ميلگرد در بازار كمي افت كرده بود كه البته اخيرا در بازار سيگنالهايي مبني بر رونق مصرف ميلگرد ديده ميشود و در روزهاي آينده شاهدافزايشبرايخريدمحصوالتفوالديخواهيمبود.

وي يادآور شد: اين دفترتعامالت سازندهاي با انجمن توليدكنندگان فوالد دارد و در تمام امور از نقطهنظرات اعضاي اين انجمن بهرهمند ميشود و در اين خصوصنيزطياينمدتجلساتمتعدديبرگزاركردهاست.

مديركلدفترصنايعمعدنيفلزيافزود:يكيازاعضايانجمنتوليدكنندگان فوالد با بيان اينكه شمش فوالدي كم است و شرايط سختي براي واحدهاي نورد ايجاد كرده اين موضوع را تكذيب كرده است.عظيمي در بخش ديگري از سخنانخودبهبيانآمارتوليديپرداختوگفت:درمجموعميلگردتوليدشده بخشخصوصيطيدوماههنخستامساليكميليونو37 هزارتنبودهكه نسبتبهدورهمشابهخوددردوماههنخستسال59 رشدهشتدرصدي نشانميدهد.

طي دو ماهه نخست امسال مجموع محصوالت فوالدي توليد شده سه ميليونو942 هزارتنبودهكهنسبتبهدوماههنخستسالگذشته51 درصدرشدنشانميدهد.همچنينتوليدفوالدخامدردوماههنخستامسال بهسهميليونو625 هزارتنرسيدهكهنسبتبهدوماههسال59 نمايانگر رشد21 درصدياست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.