درآغازتحويلپژو8002 حدود89 ميليونو 900 هزار تومان خواهد بود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايكوپرس- مديرعامل گروه صنعتي ايرانخودرو گفت: در صورتي كه عوامل موثر بر قيمت تمام شده به ويژه نرخ ارز نسبت به شرايط كنوني ثابت بماندوتغييرنكنددرآغازتحويل،پژو8002 با89 ميليونو009 هزارتومان بهدستمصرفكنندهميرسد.

هاشم يكهزارع در خصوص اعالم قيمت و شرايط پيشفروش پژو8002 محصولجديدشركتايرانخودروگفت:بعدازانعقادقراردادباپژو،نخستين محصول مشترك شركت ايكاپ در فاصلهاي كم به مرحله توليد رسيد و پيشفروشآننيزانجامشد.

ويبااشارهبهحجمبااليدرخواستبرايثبتنامدرطرحپيشفروشاين محصولاضافهكرد:بروزبرخيمشكالتدرزمانثبتنامبهحجمبااليتقاضا و ترافيك در اينترنت و درگاه بانكها در زمان ثبتنام برمي گردد.

مديرعامل گروه صنعتي ايرانخودرو با اشاره به رقباي اين محصول در بازار ايران بيان كرد: محصوالت مشابه اين محصول در بازار ايران با قدرت موتور ضعيفترباقيمتباالي031ميليونتومانبهفروشميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.