معاون سيما: خطاهاي تلويزيون شجاعانه مطرح شود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- رهبر اركس//تر سمفونيك تهران در آستانه برگزاري تازهترين كنسرت اين مجموعه به رهبري ريكاردو موتي از اهميت حضور اين رهبر اركستر جهاني در ايران و اجرا در فستيوال راونا ايتاليا سخن گفت.

شهرداد روحاني با اشاره به برگزاري تازهترين كنسرت اين مجموعه كه روز پنجشنبه نوزدهم تيرماه به رهبري ريكاردو موتي ايتاليايي در تاالر وحدت ميزبان عالقهمندان خواهد بود، توضيح داد: آمدن آقاي ريكاردو موتي به عنوان يكي از نفرات ممتاز رهبري اركستر دنيا در ايران براي رهبري كنسرت تازه اركستر سمفونيك تهران يكي از مهمترين و بهترين اتفاقات سالهاي اخير موسيقي كشورمان است كه طي آن عالوه بر حضور موتي در راس كنسرت، تعدادي از بهترين نوازندگان كشور ايتاليا نيز ما را در اين اجرا همراهي ميكنند.

او ادامه داد: ريكاردو موتي از جمله برترين هنرمندان عرصه موسيقي كالسيك دنياست كه قبل از حضور در ايران همراه با اركستر فيالرمونيك وين مشغول ضبط برنامهاي بود كه در سطح عالي موسيقي قرار دارد. حضور وي در ايران و رهبري اركستر سمفونيك تهران در كنسرت پيشرو افتخار بسيار بزرگي براي موسيقي كشورمان است كه مسووليت نوازندگان ايراني اركستر را نيز دوچندان ميكند بهطوري كه آنها در همين چند ساعتي كه از حضور موتي در ايران ميگذرد، با نهايت دقت مشغول تمرين و تمركز هستند. به هر حال همين كه شخصيت بزرگي چون ريكاردو موتي قبول كرده تا در ايران و ايتاليا كنسرت مشتركي را رهبري كند ميتواند نقطه عطفي در فعاليتهاي اركستر سمفونيك تهران باشد.

رهبر اركستر س//مفونيك تهران بيان كرد: البته طي سالهاي دور اركستر فيالرمونيك برلين به رهبري فون كارايان و اركستر لسآنجلس به رهبري زوبين مهتا برنامههايي را در ايران اجرا كردهاند اما هيچ وقت رهبران بزرگ دنيا اركستر سمفونيك تهران را رهبري نكرده بودند و امروز بسيار خوشحاليم كه ميزبان يك هنرمند عالي و جهاني در يك سطح بسيار باكيفيت هستيم البته در عين حال بسيار هم خوشحالم كه بعد از مكاتبات و تصاويري كه از اجراهاي اخير اركستر سمفونيك تهران به ايشان ارسال كردم فضا بهگونهاي بود كه اين هنرمند ضمن تبريك به نحوه فعاليتها و كيفيت اجراهاي اركستر موافقت كرد تا برنامهاي را با هنرمندان ايراني و ايتاليايي اجرا كند.

روحاني درباره كنسرت مشترك اركستر سمفونيك تهران و اركستر فس//تيوال راونا در كش//ور ايتاليا نيز توضيح داد: فستيوال راونا از جمله رويدادهاي مهم موس//يقي كشور ايتالياست كه ساالنه در اين فصل در قالب يك برنامه يك ماهه براي دوستداران موسيقي اجرا ميشود. ضمن اينكه اركس//ترهاي بزرگ دنيا نيز برنامههايي در اين فستيوال خواهند داشت. اركستر سمفونيك تهران هم در اين فستيوال با حمايت وزارت فرهنگ و ارش//اد اس//المي و بنياد رودكي برنامه مش//تركي به رهبري ريكاردو موتي برگزار ميكند كه اين برنامه در ادامه كنس//رت مشترك اركستر با نوازندگان ايتاليايي است كه به رهبري آقاي موتي پنجشنبه در تهران اجرا ميشود.

ايلنا-بهنامصفوي،خوانندهجوانكهبهدليلبيماريتومورمغزيبهآلمان سفر كرده بود، توسط پروفسور سميعي مورد عمل جراحي قرار گرفت.

رضا فواديان مدير برنامههاي بهنام صفوي با تاييد اين مطلب افزود: بهنام صفوي حدود 10 روز قبل براي ادامه درمان به آلمان س//فر كرد و حدود ش//ش روز پيش در بيمارس//تاني در هانوفر توس//ط پروفسور س//ميعي مورد جراحي مغز قرار گرفت. او با اشاره به اينكه بيمارستاني كه بهنام صفوي در آن مورد عمل جراحي قرار گرفته، يكي از بهترين بيمارس//تانهاي دنياست، افزود: عمل جراحي بهنام صفوي مدت پنج ساعت به طول انجاميد كه خوشبختانه نتيجه عمل رضايتبخش بود و هماكنون در بيمارستان به درمان ادامه ميدهد.

فواديان با تشكر از پروفسور باباپور در همراهي و فراهم كردن شرايط درمان بهنام صفوي در آلمان ادامه داد: روز سهش//نبه 13 تيرماه بهنام صفوي بعد از پنج روز بستري در بخش مراقبتهاي ويژه به بخش منتقل شد و هماكنون در حال فيزيوتراپي است و سطح هوشياري خوبي دارد و حتي ميتواند به صورت معمول و تحت نظر پزشك تغذيه كند.

او ادامه داد: هماكنون منتظر جواب پاتولوژي بهنام صفوي هستيم و تا پنج روز آينده نتيجه پاتولوژي اعالم ميشود و بعد از اعالم نتيجه پاتولوژي، وضعيت جديد درمان معلوم ميشود اما باتوجه به شرايط موجود آنچه مشخص است، اين است كه بهنام صفوي حداقل يك ماه بايد در آلمان براي امور درماني بماند.

فواديان با تشكر از پيگيريها و نگرانيهاي عالقهمندان و اهالي رسانه ادامه داد: امروز، سالروز تولد بهنام صفوي است و از مردم و عالقهمندان وي تقاضا دارم اين هنرمندان جوان را از دعاي خير خود بيبهره نگذارند همچنين خواهشمندم اخبار روند درمان بهنام صفوي را از منابع معتبر و سايتها و خبرگزاريهاي رسمي پيگيري كنند.

پس از اش//تباه شبكه خبر درخصوص استفاده از كلمهاي نادرست در زيرنويس سخنان رييسجمهور، در اتفاقي كه كمتر شاهد آن بودهايم، گوينده يكي از بخشهاي خبري اين شبكه با تاكيد بر سهوي بودن اين اشتباه، به توضيح مساله پرداخت.

پ//س از اين اتفاق معاون س//يما در گفتوگويي اعالم كرد كه اگر اين اش//تباه متعلق به بخش س//يما باشد، سريعا با آن برخورد ميكنيم و اگر مربوط به حوزه خبر باشد قطعا بايد آن راپيگيريكنند.

پس از اين اتفاق، اين پرسش از مرتضي ميرباقري پرسيده شدكهفرهنگعذرخواهيميانمديرانوبرنامهسازانصداوسيما تا چه اندازه به بهتر شدن تعامل ميان مخاطبان و رسانه ملي ميانجامدكهمعاونسيماپاسخداد:بايدهمهمجموعههاومديران بالغ اين ويژگي را در همه ساحتها و حوزهها داشته باشند كه اگر كار خوبي در جايي اتفاق ميافتاد تشويق كنند و اگر خطايي صورت ميگيرد خطا را شجاعانه و صميمانه مطرح كنند. در صداوسيما بر اين قضيه تاكيد جدي شده است.

ميرباق//ري گفت: با توجه به ش//رايطي كه بعد از انتخابات رياستجمهوري داريم، بايد از تمامي يا حداقل بخش عمدهاي از مس//ايلي كه در دورههاي گذش//ته انتخابات رخ داده است، چشمپوش//ي كنيم. تلويزيون جمهوري اس//المي و رس//انه ملي به دليل اس//تقاللي كه داش//ت، توانست در اين انتخابات رياستجمهوريفرصتبرابربههمهجريانهابدهد؛چراكهامكان داشتبرخيجريانهاسهمبيشتريازآنچهبايد،بهدستآورندو آنگاه سوءتفاهمي ميان آنها و رسانه ملي به وجود ميآمد.

او افزود: همه تالش ما آن بود كه سوءتفاهمها از نظر زمان و تصاويري ك//ه به كانديداها اختصاص ميداديم و همچنين جمالتي كه بيان ميكرديم، به حداقل برس//د. به هر صورت اين يك كار دست بشري بود كه در آن امكان هر خطايي هم ميتوانست وجود داشته باشد. براي همين ميتوانيم بگوييم تقريبا تمام جريانات سياسي، رسانه ملي را نواختند و هر كدام از زاويه خود دلخوريهايشان را مطرح كردند. ما هم به اين دليل كه حوزه فرابخشي هستيم، تحمل كرديم. از امروز به بعد هم با تمام قواي كشور بهخصوص قوه مجريه كه بار زيادي به دوش دارند، همكاري خواهيم كرد و بايد پشتيباني موثري از اين قوه شود تا ماموريتهاي خود را به انجام برساند. ما با همه وجود با آنهاهمكاريميكنيم.

معاون سيما در پاسخ به اين پرسش ايسنا كه آيا كار مركز طرح و برنامه با سازمان سيمافيلم در تداخل نيست، بيان كرد: مركز طرح و برنامه براي تمامي ساختارهاي برنامهسازي است. ما يك ساختار برنامهسازي نداريم يعني ساختارهاي تركيبي و گفتوگومحور،انيميشنومستندداريم.درواقعدرمركزطرحو برنامهحوزههايمختلفمطرحونظارتانجامميشودوبخشيكه مربوطبهفيلموسريالاستدرحدايدهپردازي،تحقيقومطالعه دراين مركز انجام ميشود اما قسمت عمده كه بعد از اين است به دليلاهميتحوزهنمايشدرسيمافيلمشكلميگيرد.

ميرباقري ادامه داد: در حوزه نمايش ما صرفا كار پژوهشي نداريم و عمدهترين كار ما ساخت است. صددرصد توليدات ما در حوزهسيمافيلمانجامميشود.درقسمتهايمطالعهوتحقيق حوزه طرح و برنامه را به صورت كمكي فعال كرديم. در واقع مركز طرح و برنامه وارد ساخت نميشود.

معاونسيمادرپاسخبهاينپرسشكهچهشبكههايجديدي دردستتاسيساست؟بيانكرد:شبكهاميدتنهاشبكهجديدما ودرواقعمرزبنديجديشبكههامدنظرماست.هرشبكهبايد سه برند اساسي داشته باشد؛ يعني برنامههاي كامال پربينندهاي كهشبكههاباآنشناختهشوند.دراينمدتبهخصوصتابستان اين مسير را طي كرديم و خواهيم كرد و براساس شاكلهاي كه اين شبكهها پيدا ميكنند به اميد خدا برنامه پنج سالهمان را طراحيميكنيم.

مرتضيميرباقريدرپاسخبهاينپرسشكهسبكتلويزيونما درساختسريالهابهسمتتحليلرفتهوايناتفاقازكجاناشي ميشود؟گفت:اينتحليلواتفاقاتبايددرفيلمنامهظهورپيدا كند و حتما جهتگيريها و ظرفيت فكري و فرهنگي مديريت رسانه در اين قضيه تاثيرگذار است. در تلويزيون وقتي همكاران ما ميخواهند كاري را انجام دهند بايد بدانند كه ارزش دغدغه خاطرهاي ما را دارد. در واقع دغدغهها بايد مورد توجه قرار گيرد. ماهمجزوآندستهازمديرانيهستيمكهسعيميكنيمدغدغه خاطرمانرابهصورتتفصيليترباهمكارانماندرميانبگذاريمو صرفابهسفارشوتوصيهكالنبسندهنكنيمواصطالحامشايعت و پيگيري داشته باشيم تا ببينيم كار انجام ميشود و از طرفي هم بايد ظرفيتها را به دوستاني كه اين كارها را انجام ميدهند متصلكنيميابهدستمراكزتحقيقاتيبسپاريم.دراينصورت ميتوانيم آثارش را ببينيم. برنامه ما اين است كه به نسل جوان و پرانرژي اهميت دهيم.

او ادامه داد: ما جوانان را به هر ميزان به رسميت ميشناسيم و بايد باورش//ان كنيم، همچنين با آنه//ا ديالوگ برقرار كنيم. خوشبختانهدرحالحاضربابگفتوگودرخانوادههافراهمشده است. اگر در گذشته پدر و مادر تصميمگيرنده بودند اما امروزه فرزن//دان هم نظر ميدهند. اين باب گفتوگو و تضارب آرا در عرصههايمختلفاتفاقافتادهاستوجلوهآندرتلويزيونديده ميشود. ما جزو حوزههايي هستيم كه بهخاطر موقعيت كاري به اعماق آن چيزي كه درجامعه اتفاق ميافتاد متصل هستيم و ميتوانيمآدرسهايدقيقتريبدهيم.كسانيكهسريالميسازند ميتوانندمطمئنباشندآدرسهايمااگردركارهايشانبيايدموثر خواهد بود. ما در دهه قبل كه بحث جوانان را وارد كرديم هيچ تابستاني نبود كه درباره جوانان سريال نداشته باشيم.

ميرباقري با اش//اره به نقد سريالها بعد از اتمام پخششان گفت: ما با مديريت دانش//گاه صداوسيما صحبت كردهايم كه مبحث نقد و بررس//ي سريالها ايجاد شود و همچنين در هر شبكهاي كه سريال پخش ميشود اين راه را احيا خواهيم كرد. در واقع بهترين هديه به كساني كه سريال را ميسازند اين است كه در انتها كارشناسان و منتقدان اين حوزه نظراتشان را درباره سريال بگويند. تكامل كار تلويزيون هم در اين مساله است و ما نيز بيشترين بهره را خواهيم برد و همين سريالهاي ماه رمضان ميتواند باب اين امر را باز كند.

معاون س//يما در پاسخ به اين پرسش كه آيا صداوسيما در بودجه سريالها مشكلي ندارد؟ اظهار كرد: زماني كه نام س//ريال را ميبريم يعني بايد متن قابل قبولي وجود داشته باشد و در شوراي طرح و برنامه رفته باشد و اگر تصويب شد هزينههاي آن برآورد ش//ود. برآورد يك بحث كارشناسي در مورد هزينه آن سريال است كه شاخصها و متخصصاني دارد و كس//ي نميتواند، بگويد هزينهاي كه من ميگويم درست است و اين در تخصص قاعده نيست. زماني كه برآورد انجام ميگيرد هيچ مشكلي براي ساخت سريال و مجموعه نمايشي وجود ندارد. شما خبرنگاراني كه با من پنج شش سريال را آمدهايد، ميدانيد كه در هيچ سريالي مشكل مالي نداريم و هيچ كدام از دوستان كه با ما كار ميكنند طلب پول ندارند و همه دوستان هم شهادت ميدهند كه چنين است و بايد اين امر منعكس ش//ود. چرا بايد اين اتفاق بيفتد كه زماني كه من ميگويم مش//كل مالي در آثار نمايشي نداريم، يكي از دوس//تان در يكي از روزنامهها بگويد يكي از عجايب اين است كه فالني گفته ما مشكل مالي نداريم. در صورتي كه من گفتهام س//ريالها و آثار نمايش//ي. من تا به امروز از در دسترسترين مديران صداوسيما بودهام. فضا را بايد به صورت طبيعي منعكس كرد و نبايد تغييراتي را در آن به وجود آورد زيرا توهين به همكاران ماست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.