خداحافظی بهمنش با امجدیه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

پيك//ر زندهياد عط//اءاهلل بهمن//ش به ياد روزگاراني كه در ورزش//گاه مجيديه س//ابق و شهيد ش//يرودي فعلي گزارش تهيه ميكرد، براي آخرينبار دور چمن ورزش//گاه تشييع و براي هميش//ه به سمت خانه ابدياش، قطعه نامآوران بهشتزهرا)س( بدرقه شد.

مراس//م تش//ييع پيكر عطاءاهلل بهمنش - گزارش//گر و مفسر باس//ابقه ورزشي ايران - از س//اعت 10 صبح امروز در ورزش//گاه ش//هيد ش//يرودي برگزار ش//د. در اين مراسم جمعي از اهالي ورزش و رس//انه و همچنين خانواده و دوستداران وي حضور داشتند.

دكتر عبدالحميد احمدي )معاون فرهنگي، آم//وزش و پژوه//ش وزارت ورزش و جوانان(، كيومرث هاشمي )رييس كميته ملي المپيك(، به//رام افش//ارزاده )دبيركل پيش//ين كميته ملي المپيك(، مه//دي تاج، جهانگير كوثري، ع//ادل فردوس//يپور، امي//ر حاجرضايي، علي پروي//ن، علي فتحاهللزاده، پرويز س//يروسپور )س//رمربي پيش//ين تيم ملي كش//تي آزاد(، منصور برزگ//ر، دكتر ذوالفقارنس//ب، حبيب كاشاني، حشمت مهاجراني سرمربي اسبق تيم ملي فوتبال، حميد استيلي، عليرضا حيدري، حميد جاس//ميان، ابراهيم جوادي، آشتياني، رحيم عليآبادي، غالمعلي پيرايراني و جمعي از ورزشنويس//ان عرصه مطبوعات در مراسم بدرقه استاد عطاءاهلل بهمنش حضور داشتند. افش//ارزاده، كوثري و دكتر احمدي سخنرانان مراسم تشييع پيكر گزارشگر و مفسر باسابقه ورزشي ايران بودند.

بهمنشروشجديديرادرگزارشگري ابداع كرد

در ابت//داي اين مراس//م جهانگير كوثري، گزارش//گر فوتب//ال و روزنامهن//گار ايراني در سخناني گفت: بهمنش بدون رفتن به دانشگاه و ب//دون يادگيري علم//ي اين فن، راه و روش جديدي را در گزارش//گري ورزشي ابداع و باز كرد كه قطعا مسووالن و تحصيلكنندگان آن زمان شناختي از اين شيوه نداشتند.

كوثري با ابراز ناراحتي در غم از دست دادن اين بزرگمرد و مفسر ورزشي، گفت: گزارشهاي ماندگار بهمنش در فوتبال، دووميداني، كشتي و ساير ورزشها خالقانه و نو بود اما متاسفانه در اوج پختگي وي را خانهنشين كردند تا تمام وقت و دانش خود را به خاك ببرد.

در ادام//ه عبدالحمي//د احم//دي )معاون فرهنگي، آم//وزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان( سخنان خود را با جمله »بزرگ است خداي ابراهيم« آغاز كرد.

او گفت: اين جمله ماندگار اس//تاد بهمنش اس//ت كه زماني با كالم زيب//اي خود، دل هر ش//نوندهاي را ميلرزاند. بهمنش هنر ارتباط ب//ا دل را بلد بود و اي//ن ويژگي در زندگي به وي بس//يار كمك كرده اس//ت. او به كشور و وطنش عش//ق ميورزيد تا مردم با صداي وي زندگي كنند.

دكتر احمدي همچنين يادآور شد: خالقيت، ابتكار، نوآوري و مرجع بودن عطاءاهلل بهمنش در زندگي وي س//اري و جاري بود تا به نوعي الگويي براي كش//ور باش//د و تا اب//د جاودانه خواهد ماند.

او در پايان سخنانش گفت: اميدواريم ما نيز بتوانيم راه و روش دوس//تي را در زندگي چون او ياد بگيريم و ادامه دهيم. بهمنش صبور و بادانش بود بهرام افش//ارزاده )دبير كل پيشين كميته ملي المپيك( از ديگر س//خنرانان اين مراسم بود كه در جمالتي كوتاه در وصف ويژگيهاي استاد بهمنش در عرصه گزارشگري بيان كرد: خيلي از مردم ممكن است اهل مطالعه باشند و دانش را فرا بگيرند و شيوا نيز صحبت كنند ام//ا هي//چگاه بهمنش نخواهند ش//د زيرا وي روزنامهنگاري بود كه هيچگاه خود را نفروخت و با عش//ق به وطن زحمت كشيد و كارش را بدون هيچ ترسي ادامه داد.

افش//ارزاده همچني//ن بيان كرد: »اس//تاد بهمنش انس//ان به تمام معنا، صبور و بادانش بود و بايد تاس//ف خورد از اينكه مرد بزرگي را از دست دادهايم. بهتر است جامعه ورزش قدر پيشكسوتان را بيشتر بداند.«

بر اس//اس اين گزارش، عط//اءاهلل بهمنش پس از يك ماه بستري شدن در بيمارستان به دليل سكته مغزي، يكشنبهشب 11) تيرماه( در بخش مراقبتهاي ويژه بيمارس//تان بانك ملي تهران درگذشت. فوتبال ما همچون نگارخانهاي است در قس//متي از كتاب فوتبال، نوشته استاد بهمن//ش آمده اس//ت: »فوتبال م//ا همچون نگارخان//هاي اس//ت ك//ه برپاكنن//دگان آن تصويرهاي زش//ت و زيبا را ب//ر در و ديوار آن آويختهاند و تماش//اگران پ//س از دور زدن و نگاهي سرس//ري، پي كار خود را ميگيرند تا گشايش نگارخانه ديگر.«

اين كتاب كه در سال 1361 به قلم استاد به نگارش درآمده اس//ت، اف//ق بلند نگاه وي را نش//ان ميدهد كه چگونه با نكتهسنجي و ذكاوت بر مس//ايلي دست ميگذارد كه امروز با نام »بداخالقي« گريبان فوتبال ما را گرفته اس//ت. همچنين در جاي ديگري از اين كتاب آمده است: »اگر هنر بازي با توپ و انسانيت و ادب و نزاكت را از فوتبال بگيرم چه چيزي باقي ميماند؟ هيچي! لگذ زدن به توپ.«

اس//تاد بهمنش درخصوص راهيابي خود به راديو گفته بود: »من يك ضبطصوت »جلوسوي« ايتاليايي خريده بودم 250 تومان. پول نداشتم همهاش را بدهم، قسطي از دفتر مجله خريدم. االن هم نگهش داشتهام. يك روز كه كسي خانه نبود، در دوران رقابت كشتي بين امامعلي حبيبي و جهانبخت توفيق، من گزارش اين كش//تي را نوشتم تا به مطبوعات بدهم. اما گفتم ببينيم با اين ضبطصوتم چطور ميشود كار كرد. من كه استاد نداشتم. هر چه بود اگر چشمه زالل بود يا گلآل//ود، خودش بود. اين را من گزارش كردم و بعد گوش دادم. ديدم بد نيست. فقط يك عيب دارد و آن هم اينكه س//روصداي محيط را ندارد. به كس//ي حرفي نزدم، ي//ك روز ضبط صوتم را برداش//تم و به ورزشگاه رفتم و گوشهاي از يك بازي را ضبط كردم.

دستگاه ميكس نداش//تم. هر دوي اينها را گوش دادم و مقايسه كردم، ديدم كه گزارشم با صدا چگونه است. اين را بردم سر كالس درس. دبير ما »معينيان« بود. بعضي از دوستانم به من خنديدند كه اين كيسه مارگيري چيست كه با خودت آوردهاي! اما من گوش ندادم و گزارشم را پخ//ش كردم. دبير گوش داد و گفت بعد از كالس بيا دفتر. در دفتر به من گفت: هر كس به تو حرفي زد گوش نكن. همان كاري را كه خودت تشخيص دادهاي انجام بده!

بعد همان دبير باعث شد مرا براي اولينبار دعوت كردن//د كه بازي فوتب//ال بين ايران و هندوستان را بهطور زنده گزارش كنم. من رفتم كنار چمن نشس//تم و گزارش كردم. وقتي به راديو برگشتم از در كه رسيدم، هر كس به من رسيد، گفت عالي بود، چقدر خوب بود! اما من از اين كار احساس غرور نكردم.«

استاد بهمنش كه با استعداد ذاتي و تسلط بر ادبيات فارسي به عنوان نويسنده چيرهدست مطبوعات توانس//ته بود در زمان خود به يك گزارشگر شش//دانگ تبديل شود درخصوص كار يك گزارشگر گفته بود: »من نظر شخصي خودم را ميدهم. يك گزارشگر راديو و تلويزيون بايد نويسنده چيرهدست مطبوعات باشد. اگر ادبيات مملكتش و قضاوت مردم را دور بريزد و ب//ه آن اهميت ندهد و از كنار مس//ايل فني بدون توجه بگذرد، هيچ نميارزد! گزارشگرهاي م//ا خيلي زود پرش كردهاند. من راجع به اين مساله صحبت نميكنم، چون يك عده ناراحت ميشوند، گزارشگر بايد ذاتا سريع باشد، اهل مطالعه باشد، حواسش به جهان باشد، دروغگو نباشد و البته سياست هم داشته باشد.«

مرحوم بهمنش كه 94 سال داشت، سالها به علت بيماري از ش//رايط چندان مناس//بي برخوردار نبود. او نخس//تين گزارشگري زنده ورزشي در راديو را در سال 1337 براي رقابت دووميداني انجام داد. بهمنش نويسندگي را از ديماه 1330 در مجله ورزشي »نيرو و راستي« شروع كرد. او در سالهاي 1333 تا 1337 در نش//ريه اميد ايران مينوشت و پس از آن نيز از نويسندگان اصلي هفتهنامه كيهان ورزشي و دنياي ورزش به ش//مار ميآمد و با نشرياتي همچون روزنامه اطالعات، گلبانگ، روزنامه ري و ايران ورزشي نيز همكاري داشت. بيشترين فعالي//ت بهمن//ش در زمينه ورزش كش//تي بوده اس//ت و او چند سال دبير و نايب رييس فدراسيون كشتي ايران بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.