درختي به نام عباس كيارستمي در كارلوويواري

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در سالروز كوچ و همزمان با نمايش فيلم 76» دقيقه و 15 ثانيه« در جشنواره كارلوويواري، درختي به نام »عباس كيارستمي« در اين رويداد نامگذاري شد.

س//يفاهلل صمديان، دوس//ت و هم//كار قديمي عباس كيارس//تميهمزمانبا41 تيرماه،س//الروزدرگذشتاين كارگردانسرشناسسينمايايرانگفت:»يكسالگذشت! ولي شايد باورتان نشود، من يك فكر ظاهرا روياگونهاي دارم كه بدم نميآيد، همين جا آن را مطرح كنم. با شناختي كه در طول اين سالها از عباس كيارستمي داشتم و شيطنتها و شوخيهايي كه او داشت، از او بعيد نميدانم كه وقتي براي سپري كردن مراحل درمان به پاريس اعزام شده است، قصد كردهباشدتايكفيلمجديدبسازد،فيلميكهفعالپيشتوليد آن يك سال طول كشيده است.

هرچقدرهمبخواهمغيرواقعبينانهبهقضيهنگاهكنم،اين احتمال را حتي يك درصد هم ميدهم كه كيارستمي يك جسد بينام و نشان را از بيمارستان گرفته و با نظارت خودش داده شبيه خودش گريم كردن و به ما تحويل دادند و خودش آنجا مانده تا دوره نقاهت را سپري كند و مطمئنا كارهايش را انجام ميدهد و يك روزي ميآيد.

شايد همه اينهايي كه گفتم به نظر يك روياي بچگانه و از سر رفاقت به نظر بيايد و حتي به هنديبازي تعبير شود ولي واقعيتي كه در پس ذهنم هست را گفتم.

من هنوز پس از يك سال به دوستان نزديك و خانوادهام هم ميگويم كه يك چنين حسي دارم كه كيارستمي دارد با مايكبازيايميكندچونباشناختيكهازروحيهوعطش كارياش داشتم، اين آدم رفتني نبود و نيست.«

سيفاهلل صمديان در ادامه با اشاره به جشنواره »كارلووي واري« جمه//وري چك كه اي//ن روزها در آنجا حضور دارد، گف//ت: »روز اول ورودمان به كارلوويواري، محمد اطبايي )پخشكنندهبينالمللي(كهازدوستانقديميوازدوستداران دليكيارستميبودهوهست،كناريكدرختينشستوگفت »صم//د« ميداني اين درخت چه معنايي دارد؟ گفتم »نه نميدانم.«گفتندكه»ايندرختيعنيكيارستمي.«گفتم« يعني چي؟ و گفتند »كيارستمي عاشق اين درخت بود.«

ايندرخت،يكدرختبسياربلنددروسطپاركي،نزديك كاخ جشنواره است. داخل اين درخت سبز است و از بيرون رنگش بنفش تيره و بسيار باالبلند است. اطبايي ميگفت؛ »كيارستمياكثراوقتيكارلوويواريميآمد،زيرايندرخت مينشست و از قامت و زيبايي اين درخت لذت ميبرد.

اگرصحنهايازفيلم»67 دقيقهو51 ثانيه«باكيارستمي رابهيادبياوريد،يكجاييكهبرايلوكيشنيابيفيلم»ايستگاه متروك«عليرضارييسيانكهكيارستميفيلمنامهاشرانوشته بود، رفته بوديم و در فيلم هم هست، كيارستمي وسط اون خرابه درختي را گير ميآورد و شروع به عكاسي ميكند كه منآنجابهكيارستميگفتم؛»عباسآقا«مثلاينكهازشانس شماهرجاميرويديكدرختهمهست!بلههماندرختي كه آخر سر به اون شكل رفت روي سنگ مزارش. البته من مدنظرمهردرختياستكهسمبلكيارستميوعشقشبه طبيعتاست.«

اين هنرمند در گفتوگويش با ايسنا با اشاره به نخستين روز حضورش در كارلووي واري و ديدن آن درخت، يادآور شد: »خالصه ما آن روز يك اقدام عجيب و غريب حسي با قضيه درخت و كيارستمي داشتيم. آن روز آن درخت را خودمان به نام كيارستمي اعالم و نامگذاري كرديم؛ بدون اينكه با شهرداري كارلوويواري تماس بگيريم و هماهنگ كرده باشيم! عكسي هم كه محمد اطبايي از كيارستمي چاپ كرده گذاشتيم بر روي درخت و با آن عكس انداختيم و اين درخت ش//د، درخت كيارستمي در كارلووي واري! البته ريشه اصلي اين عشق را من يك روزي كه دو نفره در خيابان »اختياريه« تهران قدم ميزديم، كشف كردم كه چرا اينقدر عاشق تكدرخت بود. آنجا مرا برد سر مزار پدرش و ديدم يك تكدرختي باالي مزار هست و گفت: »من خيلي وقتها اينجا ميآيم و عاشق اين ديدار هستم كه با پدر دارم.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.