ضرورت رمزنگاري در اسمارتفون

نگاهي به آسيبهاي ناشي از سرقت اطالعات مجازي در زندگي افراد؛

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروهفناوري-دردنيايامروزاسمارتفونها در زندگي عمومي افراد جايگاه ويژه و كاربردي باز كرده است و اغلب كاربران اطالعات خود را در اين دس//تگاها نگهداري ميكنند. به همين جهت اهميت جلوگيري از دسترسي افراد غير به اسمارتفونها بيش از پيش نمايان ميشود.

رمزنگاري، روش//ي اس//ت كه در آن دادهها و اطالعات ش//ما با يك الگو و شيوه خاص و با يك كليد مشخص قفل ميشوند و فقط افرادي ميتوانند به اين اطالعات دسترسي داشته باشند كه كليد باز كردن اين قفل را داش//ته باش//ند. اگر گوش//ي شما به سرقت برود و اطالعات آن را را رمزنگاري نكرده باش//يد، شخص سارق با وصل كردن گوش//ي به كامپيوتر، به س//ادگي به تمام دادههاي اس//مارتفون شما دسترسي خواهد داشت.

رمزن//گاري دادهها همانط//ور كه از نامش پيداست، يك مقوله امنيتي است. ممكن است مطالبي درخصوص كاهش كارايي گوشي پس از رمزن//گاري اطالعات موجود در آن ش//نيده باشيد. همچنين ممكن است فكر كنيد كه اين كار خيلي ضروري نيست.

تنها ش//ركتهاي بزرگ نيس//تند كه بايد اطالعات خ//ود را رمزنگاري كنن//د، دادههاي ش//خصي ش//ما نيز براي بس//ياري از سارقان اطالعات ارزشمندي هستند.

گوش//ي ش//ما نيز حاوي مقدار زي//ادي از اطالعات شخصي شماس//ت مانند نام، آدرس، تاريخ تولد و آدرس ايميل. شخص سارق با در دست داشتن اين اطالعات ميتواند مشكالت بسياري براي شما ايجاد كند. تسلط سارقان بر زندگی اشخاص با نگاه كردن به گوش//ي خ//ود با مواردي همچون ليست مخاطبان، ايميلها، برنامههاي پيامرسان، ويدئوها و پيامهاي كوتاه، همچنين حسابهاي كاربري در اينترنت كه هنوز از آنها خارج نشدهايد، مواجه ميشويد. همه اينها در صورت به سرقت رفتن گوشي شما در اختيار شخص سارق قرار خواهند گرفت.

اين تمام ماجرا نيست. به اطالعات خود در شبكههاي اجتماعي فكر كردهايد؟ حتما اطالع داريد كه Facebook خيلي چيزها در مورد ش//ما ميداند. عالقهمنديها و موقعيت ش//ما تنها بخشي از اين موارد است. بدون رمزنگاري، تمام اين اطالعات ميتواند در اختيار س//ارقان سايبري قرار گيرد.

محافظ/ت از تصاوي/ر خصوص/ي در اسمارتفون

عكسه//ا يا ويدئوهايي كه با گوش//ي خود ضبط ميكنيد، خيلي خصوصيتر از حس//اب كاربري Facebook ش//ما هس//تند. بسياري از اخاذيها از طريق دسترس//ي شخص سارق به تصاوير و ويدئوهاي موجود در گوش//يهاي كاربران صورت ميگيرد.

حال اگر اطالعات گوشي خود را رمزنگاري ك//رده باش//يد، فقط و فقط خودت//ان به آنها دسترس//ي داريد. يكسري برنامهها نيز وجود دارند كه با استفاده از آنها ميتوانيد براي آلبوم تصاوير گوشي خود، رمز عبور تعيين كنيد.

ب//ا اي//ن روش ميتوانيد ي//ك گام مثبت ديگر در جهت حفظ اطالعات ش//خصي خود برداريد.

ناكاراي/ي ‪Factory Reset‬ در حذف دادهها

زمان//ي كه ف//ردي قص//د فروش گوش//ي خ//ود را دارد، دس//تگاه خ//ود را قبل از فروش ‪Factory Reset‬ ميكند و اطمينان دارد كه تمام اطالعات از روي دستگاه پاك شده است.

در حالي كه اينطور نيس//ت. در واقع پس از انج//ام ‪،Factory Reset‬ فايلهاي موجود در گوش//ي ش//ما به عنوان فايلهاي پاكشده نشانهگذاري ميشوند ولي در واقع بهطور كامل از حافظه گوشي حذف نشدهاند. پس يك سارق حرفهاي ميتوان//د اين اطالعات را بازيابي و به تمام آنچه شما در اسمارتفون خود داشتهايد، دسترسي پيدا كند.

بنابراين پيش از اينكه گوشي خود را بفروشيد، ابتدا آن را رمزنگاري و سپس ‪Factory Reset‬ كنيد. در اين حالت حتي اگر ش//خص س//ارق اطالع//ات اس//مارتفون ش//ما را بازيابي كند، به دادههايي دس//ت پي//دا خواهد كرد كه قابل خواندن نيستند.

از طرف//ي برخ//ي معتقدن//د رمزن//گاري اس//مارتفون باعث كند ش//دن آن ميشود درحال//ي كه چنين نيس//ت و در اكثر قريب به اتفاق موارد، رمزنگاري تاثير ملموس//ي بر عملكرد گوشي ش//ما نخواهد گذاشت. فقط در برخي گوشيهاي قديمي اين امر مشاهده خواهد ش//د. بنابراين اگر اس//مارتفون شما از نظر س//ختافزاري و نسخه سيستمعامل، به روز باش//د، مطمئنا مشكلي در اين رابطه نخواهيد داشت.

در واقع هنگامي كه شما در حال استفاده از گوش//ي خود هس//تيد، در ه//ر لحظه بايد اطالعات موجود در اس//مارتفون رمزگشايي ش//وند. بنابراين سرعت به ميزان خيلي كمي كاه//ش مييابد ولي اي//ن كاهش براي كاربر قابل لمس نيست.

در آزمايش//ي كه روي گوشيهاي مختلف صورت گرفته است، Nexus بيشترين زمان و iPhone كمترين زمان را براي رمزگش//ايي اطالعات در هر لحظه صرف كردهاند.

اعمال رمزنگاري روي گوشي

فرقينميكندسيستمعاملاسمارتفونشما چيست. رمزنگاري بسيار ساده است. اين كار در گوشيهاي iPhone به سادگي خوردن يك ليوان آب انجام ميشود. ولي در سيستمعامل اندرويد نياز به دقت بيشتري دارد )اگر گوشي اندرويدي ش//ما روت شده اس//ت، براي اعمال رمزن//گاري بايد بهطور موق//ت آن را به حالت اوليه بازگردانيد(.

در سيس//تمعامل اندروي//د، ب//ه من//وي تنظيمات برويد. گزينه «Security» را بيابيد و روي آن كليك كنيد. در اين قسمت گزينه ‪«Encrypt device»‬ را انتخ//اب كنيد. با اين كار اطالعات ش//ما رمزنگاري ميشود. از اين پس هنگامي كه گوشي را روشن ميكنيد بايد يك مرتبه رمز عبور مربوطه را وارد كنيد تا اطالعات رمزگشايي شوند. رمز عبوري كه براي اين قسمت انتخاب ميكنيد بايد حداقل شش كاراكتر باشد. عمليات رمزنگاري بسته به ميزان اطالعات گوشي شما، حدود يك ساعت زمان خواهد برد. اگر ميخواهيد براي كارت حافظه دستگاه نيز عمليات رمزنگاري را فعال كنيد، بايد از همان صفحه ،Security گزينه ‪SD card»‬ ار«Encrypt انتخاب كنيد.

در سيس//تمعامل iOS تنها كاري كه بايد انجام دهيد، اين است كه يك كد عبور براي آن تعريف كنيد. براي اين منظور از منو Settings به قس//مت General برويد. س//پس گزينه ‪«Passcode Lock»‬ را انتخاب كنيد. از اين پس هنگام روش//ن كردن گوشي، بايد اين كد را وارد كنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.