شمشير دولبه گوگل

ناامني اطالعات خصوصي، پشت معجزه تكنولوژي؛

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گوگل در سالهاي اخير به يك شمشير دولبه معروف شده است؛ از يك سو شبكه گس//تردهاي از خدمات اينترنتي را با بهترين كيفيت انجام ميدهد و از س//وي ديگر نگرانيهايي در مورد نحوه استفاده اين كمپاني از اطالعات خصوصي كاربران و كسب درآمد از اين طريق به وجود آمده است.

كمترين چيزي كه ميتوانيم بگوييم، اين است كه گوگل درباره رفتار با اطالعات خصوصي كاربران چندان خوشنام نيست؛ بديهي است كه يك شركت با توجه به جايگاه و اندازهاش به دنبال كسب سود باشد ولي اكثر سرويسهاي گوگل رايگان است بنابراين درآمد اين كمپاني بايد از جاي ديگري به دست آيد.

از طرفي استراتژي گوگل بر استفاده از اطالعات جمعآوري شده كاربران براي ارائه تبليغات هدفمند استوار است؛ دقيقا همان كاري كه فيسبوك و بسياري از سرويسهاي اينترنتي براي كسب سود از طريق پلتفرم خودشان انجام ميدهند. به عبارت ديگر هر چقدر كه بيشتر از موضوعات مورد عالقهتان بازديد كنيد، گوگل هم چيزهاي بيشتري درباره شما ميداند. بسياري از كاربران اين واقعيت را درك ميكنند كه گوگل با توجه به ماهيت خود به عنوان يك كمپاني نيازمند كسب درآمد است اما با اين وجود اعتقاد دارند كه اين كمپاني فعاليتهايش//ان را به منظور به دس//ت آوردن اطالعات شخصي تحت نظر قرار ميدهد.

شايد شما هم اين شعار را شنيده باشيد كه »تبليغات بد وجود ندارد«. نكات منفي گوگل مانند قسمت زير آب يك صخره يخي بوده و كاربران نميدانند چه چيزي زير آبهاي تاريك اين غول تكنولوژي پنهان شده است! به منظور ارائه تبليغات هدفمند، گ//وگل به عادات ما عالقهمند اس//ت تا بداند چه چيزي توج//ه ما را به خودش جلب ميكند.

به هرحال به نظر ميرسد گوگل از شنيدن حرف و حديثهاي فراوان درباره سرقت اطالعات شخصي و سودجويي از آنها خسته شده و ميخواهد تصور مردم درباره خودش را بهبود ببخشد بنابراين به كاربران اجازه ميدهد تمام اطالعات اين كمپاني درباره خودشان را مشاهده و ويرايش كنند.

با ورود به حساب خودتان و باز كردن صفحه ‪My Activity‬ ، يك جدول زماني از اطالعاتي را ميبينيد كه گوگل از ش//ما جمعآوري كرده اس//ت؛ در كنار بسياري از موارد ديگر، چيزهايي را كه در موتور جس//توجو يا يوتيوب تايپ كردهايد مش//اهده خواهيد كرد.

به گزارش آيتيرسان، اين ابزار نه تنها تمامي كارهايي را نشان ميدهد كه با گوگل در اينترنت انجام دادهايد، بلكه ميتوانيد از طريق آن ليستي از اپليكيشنهايي را مشاهده كنيد كه با استفاده از تلفن هوشمند مورد استفاده قرار گرفته و با حساب كاربري گوگل مرتبط بودهاند. به عنوان مثال خودم توانستم زمان استفاده از اينستاگرام، واتسآپ ...و را پيدا كنم و گمان ميكنم در صورت استفاده از يكي از دستگاههاي نكسوس يا پيكسل نتايج بيشتري در اينجا نشان داده ميشود؛ به هرحال در آينده نزديك چيزهاي بيشتري خواهيم دانست، چون به نظر ميرسد اين ابزار بهينه خواهد شد.

گوگل ميخواهد تبليغات هدفمندش را بهبود بخشد بنابراين به شما اجازه ميدهد خودتان اطالعات مربوطه را حذف يا ويرايش كنيد؛ حتي ميتوانيد گردآوري اطالعات فعاليتهاي اينترنتي خودتان را غيرفعال كنيد اما اين كار به معناي آن نخواهد بود كه اين كمپاني هيچ چيزي از اكانت شما را ثبت نميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.