خطر هك شدن اطالعات بيش از 100 هزار كاربر

Jahan e-Sanat - - NEWS - از گوشه و کنار

طبق گزارشها ش//ركت انگليس//ي بيمه ماشين AA، اطالعات شخصي و حياتي بيش از 100 هزار مشتري را در معرض خطر قرار داده و با وجود اينكه از اعمال نفوذ هكرها در سيستم خود آگاهي داشته، در اين مورد هيچ گونه اطالعي به مشتريان نداده است. اين اطالعات طبق گزارشها از طريق يكي از سرورهاي اين شركت افشا شده است.

اطالع//ات لو رفته ش//امل 117 هزار ايمي//ل آدرس، نام كام//ل، آدرس، آدرس آيپ//ي، اطالعات خري//د به همراه 4 شماره آخر و همچنين تاريخ انقضاي اطالعات كارت اعتباري مش//تريان بوده اس//ت. 26 ماه ژوئن، مشتريان AA ايميلي دريافت كردند كه از آنها درخواست شده بود رمز ورود اكانت خ//ود را عوض كنند اما اين ش//ركت در گزارش//ي با عنوان ‪Computer Weekly‬ اع//الم كرد كه اين ايميل به دليل »نقص داخلي« به مش//تريان ارسال ش//ده و دليل امنيتي نداشته است. اين شركت همچنين ادعا كرد كه هيچ اطالعات محرمانهاي از مشتريان لو نرفته است.

اما يك محقق امنيتي به نام ‪Troy Hunt‬ با اس//تفاده از اكان//ت توئيتر خود در اين مورد روش//نگري كرد. يكي از دنبالكنن//دگان هانت ظاهرا در ماه آوريل، در مورد آس//يب پذيري و نا امني بيش از 13 گيگابايت اطالعات، به شركت AA هش//دار داده بود. مشكل در 25 آوريل حل شد اما اين شركت در مورد اين خبر هيچ اطالعي به مشتريان خود نداد و هنوز هم مشخص نيست كه اطالعات به چه ميزان و تا چه زماني در معرض خطر قرار داشته است.

تاسفبرانگيزترين قس//مت اين حادثه اين است كه اين ش//ركت با وجود اينكه خبر داش//ت اطالعات حياتي و مهم كارب//ران در معرض خطر ق//رار دارد بازهم از آگاهي دادن به مشتريان سر باز زد و آن را پنهان كرد و مصرانه تاكيد دارد كه اطالعات مهم مشتريان در معرض آسيب نبوده است.

يكي از تحليلگران معتقد است معموال افشاي اطالعات و سوءاستفاده از آنها در اثر بروز اشتباهات شركتها رخ ميدهد و زماني كه يك شركت در اعمال تدابير امنيتي ناموفق ميشود، هكرها از اين فرصت سريعا استفاده ميكنند.

شركت AA از آن زمان يك توئيت عذرخواهي خطاب به مشتريان خود منتشر و اعالم كرده مشكل برطرف شده است، به عالوه طبق ادعاي اين شركت، هيچ گونه اطالعاتي مربوط به كارت اعتباري مشتريان در معرض خطر قرار نداشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.