عرضه تكنولوژي»5 G «توسط نوكيا

Jahan e-Sanat - - NEWS -

آيتيرسان- شركت نوكيا كه تامينكننده تجهيزات شبكه در فنالند است، باعرضه تكنولوژي 4.9G ميخواهد مسير را براي عرضه نهايي تكنولوژي 5G مهيا سازد. البته اين شركت توانسته بخشي از تجهيزات الزم براي 5G را توليد كند. براي نمونه ميتوان به ايستگاه راديويي AirScale اشاره كرد كه توانايي انتقال امواج 2G‬ تا ‪5G را دارد. اين شركت فنالندي اميدوار است با راهاندازي آخرين تكنولوژي شبكههاي تلفن همراه، زمان تاخير انتقال داده را كاهش دهد. رقمي كه از لحاظ تئوري ثبت كردهاند حدود 2 ميليثانيه است كه كاهش 86 درصدي را نش//ان ميدهد. ب//ا كاهش فواصل بين انتقال دادهها، اطالعات س//ريعتر منتقل ميشود و گيرنده، دادههاي بيشتري را در بازه زماني مشخصي دريافت ميكند.

طب//ق گفته نوكي//ا، اين راهحل براي مناطق ش//هري كه مقدار داده زيادي جابهجا ميش//ود، به كار ميرود. تكنولوژي 5G به احتمال زياد براي اولينبار در مناطق شهري بهكار گرفته خواهد شد، پس بايد كيفيت خود را هنگام مصرف زياد مشتركين حفظ كند. البته همچنان ميتوان از راهحلهاي قديمي نيز در نسل جديد استفاده كرد مانند كاهش زمان تاخير با استفاده از اتصال دو شبكه تلفنهمراه. به اين ترتيب با اين كار، اپراتورها اوال از تجربيات مشتري در زمينه سرعت شبكه بهرهمند ميشوند و دوما اين شركتها ميتوانند زمان تاخير شبكه را براي مشتريان سازماني خود كاهش دهند.

در بهمنماه سال گذشته، نوكيا از راهحل جديدي به نام First 5G خبر داد كه البته بهصورت پايلوت به اجرا درآمد و امكانات محدودي را ارائه ميداد. نوكيا اخيرا با شركت فنالندي اليزا براي عرضه نسل جديد روي باند 3/5 گيگاهرتز همكاري ميكند. اين شركت اميدوار است هرچه زودتر اين تكنولوژي را در خدمت مشتريان در سراسر جهان قرار دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.