انفجار باتري، دامن اچتيسي را هم گرفت

Jahan e-Sanat - - NEWS -

آيتيايران- در اسمارتفونهاي امروزي، باتريهاي ليتيوم-يوني بهمنزله بمبهاي ساعتي هستند و استفاده از كابل و شارژرها ميتوانند روند انفجار اين اسمارتفونها را تا حدودي تسريع بخشند. البته اين مورد هيچ ربطي به خانواده سامسونگ ندارد و اسمارتفون مورد بحث ما در اين گزارش اچتيسي 10 است كه موجب روانه شدن يكي از خريداران خود به بيمارستان شده است.

اين انفجار كه در تاريخ 21 ژوئن اتفاق افتاد، موجب عفونت ش//ديد چشم و سوختن انگشتان نيدي كاپور، صاحب هندي اين گوشي شده و او را مجبور به باندپيچي دست آسيبديدهاش كرده است.

كاپورميگويد:روز12 ژوئن7102،اسمارتفوناچتيسي01 منپس ازانفجارباعثسوختگيانگشتانوعفونتچشمانمشد.يكهفتهگذشته اما هنوز از كمپاني اچتيسي هيچ پاسخي دريافت نكردهام. تنها چيزي كه شركت از من خواسته، ايميل و كد IMEI گوشي بوده كه مدتهاست آنها را برايشان ارسال كردهام. زمان انفجار، گوشي نه به شارژر متصل بود و نه در حال مكالمه با آن بودم. با اين آسيبديدگي ديگر نميتوانم كار كنم و حتي براي انجام كارهاي ساده روزمره هم دچار مشكل شدهام. اگر اين اتفاق در وسايل نقليه عمومي ميافتاد، ممكن بود نتايج بدتري بههمراه داشته باشد و حتي بهعنوان تروريست هم شناخته شوم! بهدنبال حل اين مساله هستم و از كمپاني اچتيسي تقاضا دارم هرچه زودتر اين مساله را بهطور جدي پيگيري كند.

الزم بهذكر است كه او هنوز هيچ عكسي از الشه سوخته گوشي منتشر نكرده اما طبق اخبار بهدست آمده از منابع مختلف، شركت اچتيسي براي كسب اطالعات تكميلي درباره اين فاجعه با او تماس گرفته است. اگرچه ممكن است اين مورد هيچگاه تكرار نشود اما بهخاطر داشته باشيد كه حفظ و مراقبت از تلفن همراه يكي از وظايف اصلي شما محسوب ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.