اخراج هزاران نفر از كارمندان مايكروسافت

Jahan e-Sanat - - NEWS -

زوميت-مايكروسافت قصد دارد ه//زاران نفر از كارمندانش را اخراج كند. اين حركت در جهت بهبود س//اختار بخش فروش و تمركز بر س//رويسهاي ابري صورت ميگيرد.

در گزارش جديد TechCrunch آمده است كه مايكروسافت براي اخراج گسترده نيروهاي خود برنامهريزي ميكند و هدف از تعديل نيروي جديد مايكروسافت، بازسازي بخش فروش است. يك منبع ناشناس به اين وبسايت اعالم كرده است كه تغييرات جديد در هفته جاري اعالم خواهد شد و اخراج گسترده نيروي كار، احتماال شامل هزاران نفر از كارمندان مايكروسافت خواهد بود.

همچنين ردمونديها در نظر دارند براي بهبود وضعيت فروش، »واحد مش//تريان س//ازماني را با يك يا چند بخش از كسبوكارهاي كوچك و متوسط خود« (SME) ادغام كنند. گزارش پيشين بلومبرگ نيز تعديل نيروي مايكروسافت را تاييد ميكند و مدعي است كه تغييرات آتي با تعديل نيرو و ادغام چندين بخش از اين شركت با يكديگر، در نهايت به افزايش تمركز مايكروسافت بر تجارت سرويسهاي ابري خواهد انجاميد.

عالوه بر اين، اعالم شده است »حذف بخشي از كارمندان مايكروسافت، يكي از مهمترين تغييراتي است كه در اين سالها بر نيروهاي فروش اعمال ميش//ود«. بايد اشاره كرد كه در حال حاضر مايكروسافت به شايعات و گمانهزنيها درمورد تعديل نيروي جديد خود و همچنين ادغام چندين بخش بهمنظور رقابت جديتر در حوزه پلتفرمهاي ابري، واكنشي نشان نداده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.